Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κούπας  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κούπας