Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κοσμήτριας