Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ιδιότητας θηλυκό