Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

του θελήματος (el)

  • το θέλημα ουδέτερο, στη γενική ενικού (αριθμού)