Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

θελήματα ουδέτερο