Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ευλογήσεως θηλυκό