Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ερωμένοι αρσενικό