Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιτυχιών θηλυκό