Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επελάσεων θηλυκό