Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επελάσεις θηλυκό