Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επαρχιών θηλυκό