Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ενοικίων ουδέτερο