Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διευθετήσεων θηλυκό