Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάτο αρσενικό