Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάρους αρσενικό