Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βυζάγματος ουδέτερο