Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βεβαιότητας θηλυκό