Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αποβολές θηλυκό