Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανταποδόσεων θηλυκό