Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανθεκτικότητας θηλυκό