Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αναποκάλυπτης