Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αναπληρωματικέ