Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναλύσεως θηλυκό