Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανάπαυσης θηλυκό