Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανάλυσης θηλυκό