Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αθλητών αρσενικό