Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αθλητή αρσενικό