Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αδικήματος ουδέτερο