Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αγριόχορτου ουδέτερο