Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αγκιτάτορες αρσενικό