υ Ὕα ὑάγχη ὑαγών Ὑάδες ὕαινα ὑαίνειος ὑαίνιος ὑαινίς ὑαινοψώνιον ὐϝαις ὑακίζει Ὑακίνθια ὑακινθίζω ὑακινθινοβαφής ὑακίνθινος ὑακίνθιος Ὑακίνθιος ὑακινθοειδής ὑάκινθος Ὑάκινθος Ὑακινθοτρόφια ὑακινθώδης ὑακτορίζων ὑαλᾶς ὑάλεος ὑάλη ὑαλιεύς ὑαλίζω ὑαλίης ὑαλικός ὑάλινος ὑάλιος ὑαλῖτις ὑαλκάδαι ὑαλοειδής ὑαλόεις ὕαλος ὑαλουργεῖον ὑαλουργικός ὑαλουργός ὑαλοῦς ὑαλόχρους ὑαλοψός ὑαλώδης ὑάλωμα ὑαλῶπις ὕαμα ὑάμινος Ὑάμπολις ὑανέοος ὑανεῶς ὔαξ ὑάς ὑβάζω ὑβάλης ὑββάλλειν ὑββάλλω ὑβόομαι ὑβός ὗβος ὑβρίγελως ὑβρίζω ὑβριοπαθέω ὑβρίς ὕβρις ὑβρίσδω ὕβρισμα ὑβρισμός ὑβριστέος ὑβριστήρ ὑβριστής ὑβριστικός ὕβριστις ὑβριστοδίκαι ὕβριστος ὑβρίστρια ὕβωμα ὕβωσις ὕγγεμος ὑγεῖα ὑγεία ὑγείδιον ὕγειος ὑγιάζω ὑγιαίνω ὑγίανσις ὑγιαντός ὑγίασμα ὑγιαστήριον ὑγιαστικός ὑγιαστός ὑγιάτης ὑγίεια ὑγιεινός ὑγίεις ὑγιηρός ὑγιής ὑγιοζυγία ὑγιοποιέω ὑγιόπους ὑγιότης ὑγιόω ὑγλιῆναι ὑγρά ὑγράζω ὑγραίνω ὕγρανσις ὑγραντέον ὑγραντικός ὑγρασία ὕγρασμα ὑγρέμπλαστρον ὑγρηδών ὑγρίην ὑγροβατέω ὑγροβατικός ὑγροβαφής ὑγρόβηξ ὑγρόβιος ὑγροβόλος ὑγρογέλως ὑγρόγονος ὑγρόδρυα ὑγροθηρική ὑγροκέλευθος ὑγροκέφαλος ὑγροκήλη ὑγροκοίλιος ὑγροκολλούρια ὑγρολειχήν ὑγρόλιθος ὑγρομανής ὑγρομέδων ὑγρομέλεια ὑγρομελής ὑγρομέτωπος ὑγρόμοθος ὑγρόμυρον ὑγρόνομος ὑγρόνοος ὑγροπαγής ὑγροπερίβολος ὑγρόπισσον ὑγροποιέω ὑγροποιός ὑγροπόρευτος ὑγροπορέω ὑγρόπορος ὑγροπυρινόψυχρος ὑγρορροέω ὑγρός ὑγρόσαρκος ὑγροσκελής ὑγρόσπερμος ὑγρότης ὑγροτόκος ὑγροτράχηλος ὑγροτροφικός ὑγροφανής ὑγρόφθαλμος ὑγρόφθογγος ὑγρόφλοιος ὑγρόφοιτος ὑγροφόρητος ὑγροφόρος ὑγροφυής ὑγροχίτων ὑγρόχρως ὑγρόχυτος ὑγρώσσω ὑγυλόν ὑδαλέος ὑδαλίς ὑδαρής ὑδαρός ὑδασιστεγής ὑδαταίνομαι ὑδατεινός ὑδατηγός ὑδατηρός ὑδατικός ὑδάτινος ὑδάτιον ὑδατίς ὑδατισμός ὑδατοδόχος ὑδατοειδής ὑδατόεις ὑδατοθρέμμων ὑδατόκλυστος ὑδατοπλήξ ὑδατοποσία ὑδατοποτέω ὑδατοπότης ὑδατοπωτέω ὑδατόριζος ὑδατόρρυτος Ὑδατοσύδνη ὑδατοτρεφής ὑδατόχλοος ὑδατόχλωρος ὑδατόχολος ὑδατόχροος ὑδατόω ὑδατώδης ὑδατώλενος ὑδείω ὑδεραίνω ὑδερίασις ὑδεριάω ὑδερικός ὑδεριώδης ὑδερόομαι ὕδερος ὑδερώδης ὑδέω ὕδη Ὕδη ὕδης ὕδιον ὑδνέω ὕδνης ὑδνοβόλοισι ὕδνον ὑδνόφυλλον ὑδογενής ὕδος ὕδρα ὑδραγέω ὑδραγωγεῖον ὑδραγωγέω ὑδραγωγία ὑδραγώγιον ὑδραγωγός ὑδραίνω ὑδραῖος ὑδραλέτης ὑδραλετικός ὑδραλής ὑδράλμη ὑδράνα ὑδράνη ὑδραντικός ὑδραργυρίζω ὑδράργυρος ὑδράρπαξ ὕδρας ὑδράστινα ὑδραύλης ὑδραυλικός ὕδραυλις ὕδραυλος ὑδρεία ὑδρεῖον ὑδρεκδοχεῖον ὑδρέλαιον ὑδρεντεροκήλη Ὕδρεος ὕδρευμα ὑδρεύς ὕδρευσις ὑδρευτής ὑδρευτικός ὑδρεύω ὑδρηγός ὑδρήϊον ὑδρηλός ὑδρηρόν ὑδρηρός ὑδρήχοος ὑδρηχόος ὑδρία ὑδριάς ὑδριαφόρος ὑδρίδιον ὑδρινεῖον ὑδρίον ὕδριος ὑδρίσκη ὑδροβαφής ὑδροβόλος ὑδρόγαρον ὑδρογάστωρ ὑδρογνώμων ὑδρογονικός ὑδροδόκος ὑδροδοχεῖον ὑδροδόχος ὑδροδρόμος ὑδροειδής ὑδρόεις ὑδροθήκη ὑδροθήρας ὑδροθηρία ὑδροθηρικός ὑδροκέλευθος ὑδροκέφαλον ὑδροκήλη ὑδροκηλικός ὑδροκιρνάω ὑδροκιρσοκήλη ὑδρόκοιλος ὑδροκόμιον ὑδροκόμος ὑδροκύων ὑδρολάπαθον ὑδρολόγιον ὑδρομαντεία ὑδρόμαντις ὑδρομαστευτική ὑδρομέδουσα Ὑδρομέδουσα ὑδρομέλαθρος ὑδρόμελι ὑδρομέτριον ὑδρόμηλον ὑδρομιγής ὑδρομύλη ὑδρόμυρον ὑδρόμφαλον ὑδρόμφαλος ὑδρονομέομαι ὑδροπαγής ὑδροπάροχος ὑδροπέπερι ὑδροπλασμός ὑδροποιός ὑδρόπορος ὑδροποσία ὑδροποτέω ὑδροπότης ὑδροπωσίη ὑδροπωτέω ὑδρορόδινον ὑδροροσᾶτον ὑδρορρόα ὑδρόρροια ὑδρορρόος ὑδρορύα ὕδρος ὑδροσεληνίτης ὑδροσέλινον ὑδροσκοπέω ὑδροσκοπία ὑδροσκοπική ὑδροσκοπικόν ὑδροσκόπιον ὑδρόσκοπος ὑδροσκόπος ὑδροσπάταλος ὑδρόσπονδα ὑδροστάσιμος ὑδροστάσιον ὑδροστατέομαι ὑδροστάτης ὑδροστόλος ὑδρότης Ὑδροῦς ὑδροφάντης ὑδροφόβας ὑδροφοβία ὑδροφοβιάω ὑδροφοβικός ὑδροφόβος ὑδροφορέω ὑδροφόρησις ὑδροφορία ὑδροφόρια ὑδροφορικός ὑδροφόρος ὑδροφυλακέω ὑδροφυλακία ὑδροφύλαξ ὑδροχαμαίμηλον ὑδροχαρής Ὑδρόχαρις ὑδροχόα ὑδροχοεῖον ὑδροχοεύς ὑδροχόος ὑδρόχυτος ὑδροψυγεῖον ὑδροψύκτιον ὕδρω ὑδρώδης ὕδρωμα Ὑδρών ὑδρών ὑδρωπία ὑδρωπίασις ὑδρωπιάω ὑδρωπικός ὑδρωπισμός ὑδρωπιώδης ὕδρωψ ὕδω ὕδωρ ὑεικός ὕεινα ὕειος υεἱός ὑελακυκάδες ὑελέψης Ὑέλη ὑελιάριος ὑελίζω ὑέλιον ὑελῖτις ὑελοῦς ὑελοψικός ὑελοψός ὑελώδης ὕεν ὑέργον ὕεσι ὑετηρία ὐετής ὑετία ὑετίζω ὑέτιος ὑετίς ὑετόεις ὑετόμαντις ὑετοποιός ὑετός ὑετώδης Ὑεύς ὐεύχομαι ὕζω Ὕη ὑηνεία ὑηνεύς ὑηνέω ὑηνία ὑηνός Ὕης Ὕηττος ὑθαρᾶν ὑθλέω ὑθλορρήμων ὕθλος υἷ υἷα υἱάφιον ὑϊδῆ ὑΐδιον ὑϊδοῦς ὑΐζω ὑιήν υἱιδεύς ὑϊκός ὕιλη υἱοθεσία υἱοθετέω υἱόθετος υἱόθρεπτος υἱόν υἱοποιέομαι υἱοποίητος υἱοποιία υἱός υἱόω υἷς ὑϊσμός υἱωνεύς υἱωνός υἵωσις ὑκερός ὕκης ὔκιστρον Ὕκκαρα Ὑκκαρικός ὑκοσκάπτω ὑκσώς ὕλα ὕλαγμα ὑλαγμός ὑλαγωγέω ὑλαγωγός ὑλάδια ὑλάζομαι ὑλαῖος ὑλακάω ὑλακή Ὑλακίδης ὑλακόεις ὑλακόμωρος ὑλακτέω ὑλακτητής ὑλακτιάω ὑλακτικός ὑλασία ὑλάσκω ὕλασμα ὕλασσα ὑλάστρια ὑλάω ὑλειώτης ὑλέτης Ὑλέτης ὑλεύς Ὑλεύς ὕλη Ὕλη ὑλήεις ὑληκοίτης ὕλημα ὑληνόμος ὑληουργός ὑληρεύς ὑλησκόπος ὑλητήρ ὑλήτις ὑλητόμος ὑληφορέω ὑληφόρος ὑληώρης ὑληωρός ὑλιάριος ὑλίας ὑλιβάτης ὑλιβάτους ὕλιγγες ὑλιγενής ὑλίζω ὑλικός ὑλίμη ὕλιμος ὗλις ὑλισμός ὑλιστάγιον ὑλιστήρ ὑλιστήριον ὑλιστήριος ὑλιστικόν ὑλιστός ὑλίστριον ὑλίτης Ὑλλεύς Ὑλλίς ὕλλος Ὕλλος ὑλοβάτης ὑλόβιος ὑλογενής ὕλογος ὑλογράφος ὑλοδρόμος ὑλοζιδής ὕλοι ὑλόκομος ὑλοκοπέω ὑλοκόπος ὑλοκουρός ὑλομανέω ὑλομανής ὑλομαχέω ὑλομήτρα ὑλονόμος ὑλοξιδής ὑλόομαι ὑλοποιός ὑλόροδον ὑλοσκόπος ὑλότης ὑλοτομέω ὑλοτομία ὑλοτομικός ὑλοτόμιον ὑλοτόμος ὑλότομος ὑλοτραγέω ὑλοτραφής ὑλουργέω ὑλουργία ὑλουργός ὑλοφάγος ὑλοφορβός ὑλοφορέω ὑλοφόρος ὑλοχαρέω ὑλώδης ὑλῷος ὑλωρέω ὑλωρός ὗμα ὑμαί Ὑμαίης ὐμᾶλιξ ὐμαρτέω ὑμεδαπός ὑμέες ὑμεῖς ὑμέλαι ὑμεναϊκόν ὑμέναιος ὑμεναιόω ὑμενήϊος ὑμένινος ὑμένιον ὑμενοειδής ὑμενόπτερος ὑμενόστρακος ὑμενόω ὑμενώδης ὑμές ὑμέτερος ὑμέτιαι ὑμήν Ὑμήν ὑμήναιος Ὑμηττός ὔμμε ὔμμες ὔμμος ὑμναγόρης ὑμναγωγός ὑμνάοιδος ὑμνάριον ὑμνέω ὑμνηπολέω ὕμνησις ὑμνήστρια ὑμνητέον ὑμνητέος ὑμνητήρ ὑμνητής ὑμνητικός ὑμνητός ὑμνήτρια ὑμνητρίς ὑμνικός ὑμνίωμες ὑμνοάνασσα ὑμνοβρυής ὑμνογράφος ὑμνοδιδάσκαλος ὑμνοθέτης ὑμνολογέω ὑμνολογία ὑμνολόγια ὑμνολογίζω ὑμνολόγος ὑμνοποιός ὑμνοπολεύω ὑμνοπόλος ὕμνος ὑμνοτήιαι ὑμνοτόκος ὑμνόφιλος ὑμνῳδάρχης ὑμνῳδεῖον ὑμνῳδέω ὑμνώδης ὑμνῳδία ὑμνῳδός ὔμοι ὕμοιος ὐμολογία ὑμός ὐνάκιον ὕναν ὐνεύχομαι ὐνθύω ὕνιον ὕνις ὑννάς ὑννιμάχος ὕννος ὑντετράστιαν ὐντίθημι ὕντωσε ὑοβοσκός ὑοβότης ὑοειδής ὑοθεσία ὑολλός ὑομεμνία ὑομουσία ὑοποΐα ὑόπρῳρος ὑοπώλης ὑός ὑοσαλακωνία ὑόσερις ὑοσκυαμάω ὑοσκυάμινος ὑοσκύαμος ὑόφθαλμος ὑοφορβεῖον ὑοφορβία ὑοφόρβιον ὑοφορβός ὑοχαί ὐπά ὑπαγανακτέω ὑπαγγελεύς ὑπάγγελος ὑπάγγελτος ὑπαγκαλίζω ὑπαγκάλιος ὑπαγκάλισμα ὑπαγκώνιον ὑπάγνυμι ὑπαγόρευσις ὑπαγορευτικός ὑπαγορεύω ὑπαγορία ὑπάγροικος ὑπάγρυπνος ὑπάγω ὑπαγωγεύς ὑπαγωγή ὑπαγωγίδιον ὑπαγωγικός ὑπαγώγιον ὑπαγωγός ὑπαγωνιάω ὑπαδύγια ὑπᾴδω ὑπαείδω ὑπαέριος ὑπάετος ὑπαί ὑπαιάζω ὑπαιδείδοικα ὑπαιδέομαι ὑπαΐδιος ὑπαιδράσειαν ὕπαιθα ὑπαίθριος ὕπαιθρος ὑπαίθω ὑπαικάλλω ὑπαινίσσομαι ὑπαιρέω ὑπαίρω ὑπαισθάνομαι ὑπαΐσσω ὑπαισχύνομαι ὑπαίτιος ὑπαιφοινίσσω ὑπακμάζω ὑπακοή ὑπακολουθέω ὑπακουός ὑπάκουσις ὑπακουστέον ὑπακούω ὕπακρος ὑπακτέον ὑπακτικός ὑπαλγέω ὑπαλεαίνω ὑπάλειμμα ὑπάλειπτος ὑπάλειπτρον ὑπαλείφω ὑπάλειψις ὑπαλεύομαι ὑπαλλαγή ὑπάλλαγμα ὑπαλλακτέον ὑπαλλακτικός ὑπάλλαξις ὑπαλλάσσω ὑπάλληλος ὑπαλοιφή ὑπάλπειος ὑπάλυξις ὑπαλύσκω ὑπαμάω ὑπαμβής ὕπαμβλυς ὑπαμείβω ὕπαμμος ὑπάμπελος ὑπαμπέχω ὕπαμπρος ὑπαμφίβολος ὑπαμφιέννυμαι ὑπαναβλέπω ὑπαναγιγνώσκω ὑπαναγκάζω ὑπανάγω ὑπαναδύομαι ὑπαναθλίβω ὑπαναιρέω ὑπανακαθαίρω ὑπανάκειμαι ὑπανακινέω ὑπανακλάω ὑπανακλίνω ὑπανακόπτω ὑπαναλαμβάνω ὑπαναλίσκω ὑπαναμέλπω ὑπαναμιμνήσκομαι ὑπαναπείθω ὑπαναπίμπλαμαι ὑπαναπλέω ὑπανάπτω ὑπανάστασις ὑπαναστατέον ὑπαναστατέος ὑπαναστρέφω ὑπανατείνω ὑπανατέλλω ὑπανατρέπω ὑπανατροπιάζω ὑπαναφλέγομαι ὑπαναφύομαι ὑπαναχωρέω ὑπαναχώρησις ὕπανδρος ὑπάνειμι ὑπανέλκω ὑπανεμόω ὑπανερπύζω ὑπανέρχομαι ὑπάνεσις ὑπανθέω ὑπανθηρός ὑπανιάομαι ὑπανίημι ὑπανίσταμαι ὑπανίσχω ὑπανοίγω ὕπαντα ὑπαντάξ ὑπαντάω ὑπάντη ὑπάντησις ὑπαντητέον ὑπαντητικός ὑπαντήτωρ ὑπαντιάζω ὑπαντιάω ὑπαντλέω ὑπάντλιον ὑπάντομαι ὕπαντρος ὑπανύσθαι ὑπανώμαλος ὕπαξις ὑπαξόνιος ὑπαπαίδευτος ὑπαπαντάω ὑπαπάντη ὑπαπάντησις ὑπαπειλέω ὑπάπειμι ὑπαπέρχομαι ὑπαποκινέω ὑπαποκινητέον ὑπαποκρύπτω ὑπαπολείπομαι ὑπαποτρέχω ὑπαποψήχω ὑπαπροσθίδιος ὑπάπτω ὑπάρ ὕπαρ ὑπαραιόω ὑπαράσσω ὑπαργήεις ὑπάργιλος ὕπαργμα ὑπαργύρευσις ὑπαργυρεύω ὑπαργυρίζω ὑπάργυρος ὑπαργυρόω ὑπάρδω ὑπαρκτέον ὑπαρκτέος ὑπαρκτικός ὑπάρκτιος ὑπαρκτός ὕπαρνος ὕπαρξις ὑπαρόω ὑπαρπάζω ὑπάρπεζος ὑπαρτάω ὑπαρχεία ὑπαρχή ὑπαρχία ὑπαρχιτέκτων ὑπαρχιφυλακίτης ὕπαρχος ὑπάρχω ὑπαρωματίζω ὑπασθενέω ὑπασπίδιος ὑπασπίζω ὑπασπιστήρ ὑπασπιστής ὑπᾴσσω ὑπαστράπτω ὕπαστρος ὑπασχολέομαι ὑπασώδης ὑπατεία ὑπατεύω ὑπάτη Ὑπάτη ὑπατήϊος ὑπατία ὑπατικός ὑπάτμενοι ὑπατμίζω ὑπατμισμός ὑπατμός ὑπατοειδής ὑπάτοπος ὕπατος ὑπαττικός ὑπάτυφος ὑπαυγάζω ὑπαυγή ὑπαυγής ὕπαυγος ὑπαυλέω ὕπαυλις ὑπαυλισμός ὕπαυλος ὑπαυστηρός ὑπαυχένιος ὑπαύχενον ὑπαφανίζω ὑπαφήτορες ὑπαφίσταμαι ὑπαφρίζω ὕπαφρος ὑπάφρων ὑπάφωνος ὑπαχλύνομαι ὑπέασι ὑπέατι ὑπέγγυος ὑπεγείρω ὑπέγκειμαι ὑπεγκλίνω ὑπεγχέω ὑπέδδεισαν ὑπέδεκτο ὑπεθερμάνθη ὑπειδόμην ὑπεικαθεῖν ὑπεικτέον ὑπεικτέος ὑπεικτικός ὑπείκω ὑπειλέομαι ὑπειλίσσω ὑπείλλω ὕπειμι ὕπειξις ὑπεῖπον ὑπείρ ὑπειράλιος ὑπειρέχω Ὑπειροχίδης ὑπείροχος Ὑπείροχος ὑπείρω Ὑπείρων ὑπείσας ὑπεισβαίνω ὑπεισδύομαι ὑπείσειμι ὑπεισέλευσις ὑπεισελευστέον ὑπεισέρχομαι ὑπεισρέω ὑπέκ ὑπεκβαίνω ὑπεκβάλλω ὑπεκδέχομαι ὑπεκδιδράσκω ὑπεκδύομαι ὑπέκδυσις ὑπέκθεμα ὑπεκθέσιμος ὑπέκθεσις ὑπεκθέω ὑπεκκαθαίρω ὑπεκκαίω ὑπεκκαλύπτω ὑπέκκαυμα ὑπέκκαυσις ὑπεκκαύστρια ὑπέκκειμαι ὑπεκκενόω ὑπεκκλέπτω ὑπεκκλίνω ὑπεκκομίζω ὑπεκκρίνομαι ὑπεκλαμβάνω ὑπεκλείπω ὑπέκλυσις ὑπέκλυτος ὑπεκλύω ὑπεκπέμπω ὑπεκπεράω ὑπεκπηδάω ὑπεκπίπτω ὑπεκπλέω ὑπεκπνέω ὑπεκπονέω ὑπεκπρό ὑπεκπροθέω ὑπεκπροθρῴσκω ὑπεκπρολύω ὑπεκπρορέω ὑπεκπροτάμνω ὑπεκπροφεύγω ὑπεκπροχέομαι ὑπέκπυρος ὑπεκρέω ὑπεκρήγνυμαι ὑπεκρίπτω ὑπεκσαόω ὑπεκσῴζω ὑπεκτελέω ὑπεκτήκω ὑπεκτίθεμαι ὑπεκτρέπω ὑπεκτρέχω ὑπεκτροφή ὑπεκτρώγω ὑπεκφαίνω ὑπεκφέρω ὑπεκφεύγω ὑπεκφράζω ὑπεκφυγγάνω ὑπεκφύομαι ὑπεκχαλάω ὑπεκχέω ὑπεκχωρέω ὑπεκχώρησις ὑπεκχωρητικός ὑπέλαιον ὑπελάσσων ὑπελάτη ὑπελαύνω ὑπελαφρός ὑπελέγχω ὑπέλεθρος ὑπελθετέον ὑπελίσσω ὑπεμβάλλω ὑπέμβρυον ὑπεμβρυόω ὑπεμνήμυκε ὑπεμπίπρημι ὑπεμφαίνω ὑπεναντιολογία ὑπεναντιόομαι ὑπεναντίος ὑπεναντιότης ὑπεναντίωμα ὑπεναντίωσις ὑπένδεθεν ὑπενδίδωμι ὑπένδυμα ὑπενδύτης ὑπενδύω ὑπένειμι ὑπένερθε ὕπενες ὑπεννοέω ὑπεντραγίζω ὑπέξ ὑπεξάγω ὑπεξαγωγή ὑπεξαείρω ὑπεξαίρεσις ὑπεξαιρετέος ὑπεξαίρετος ὑπεξαιρέω ὑπεξαίρω ὑπεξακρίζω ὑπεξαλέασθαι ὑπεξάλυξις ὑπεξαλύσκω ὑπεξαναβαίνω ὑπεξανάγομαι ὑπεξαναδύομαι ὑπεξαναδύω ὑπεξανίσταμαι ὑπεξαντλέω ὑπεξάπτω ὑπεξαφύομαι ὑπέξειμι ὑπεξειρύω ὑπεξελαύνω ὑπεξέλευσις ὑπεξερεύγω ὑπεξερύω ὑπεξέρχομαι ὑπεξέχω ὑπεξηγητικός ὑπεξίστημι ὑπέξοδος ὑπεξούσιος ὑπεξουσιότης ὑπεπιμόριος ὑπεπιστατέω ὑπεπιστάτης ὑπέρ ὑπέρα ὑπεραβέλτερος ὑπεράγαθος ὑπεράγαμαι ὑπεράγαν ὑπεραγανακτέω ὑπεραγαπάω ὑπεράγνοια ὑπέραγνος ὑπεραγοναστάς ὑπεραγόντως ὑπεραγρυπνέω ὑπεράγω ὑπεραγωνιάω ὑπεραγωνίζομαι ὑπεραείρω ὑπεραής ὑπεραθετέω ὑπέραθλος ὑπεραιδέομαι ὑπεραιμέω ὑπεραίμωσις ὑπεραινετός ὑπεραιόλιος ὑπεραίρω ὑπεραίσιος ὑπέραισχρος ὑπεραισχύνομαι ὑπεραίτιος ὑπεραιώνιος ὑπεραιωρέομαι ὑπεραιωρέω ὑπερακμάζω ὑπέρακμος ὑπερακοντίζω ὑπερακούω ὑπερακρατής ὑπερακριβής ὑπερακρίζω ὑπεράκριος ὑπέρακρος ὑπεράλγεινος ὑπεραλγέω ὑπεραλγής ὑπεραλγύνω ὑπεραλκής ὑπεράλλομαι ὑπέραλλος ὑπέραλμα ὑπεράλπειος ὑπεράλπιος ὑπεραμερία ὑπεραμπέχω ὑπεραμφισβητέω ὑπεραναβαίνω ὑπεραναιδεύομαι ὑπεραναίσχυντος ὑπερανάκειμαι ὑπεραναλίσκω ὑπερανάστης ὑπερανατείνομαι ὑπερανατίθεμαι ὑπερανέχω ὑπερανήλωμα ὑπερανθέω ὑπεράνθρωπος ὑπερανίεμαι ὑπερανίσταμαι ὑπερανίσχω ὑπεραντλέομαι ὑπέραντλος ὑπεράνω ὑπεράνωθεν ὑπεράνωρ ὑπεραπαιτέω ὑπεραπατάομαι ὑπεραπλόομαι ὑπεραποδέχομαι ὑπεραποδίδωμι ὑπεραποθνῄσκω ὑπεραποκρίνομαι ὑπεραπόλλυμι ὑπεραπολογέομαι ὑπεραπότισις ὑπεραπόφασις ὑπεραποφατικός ὑπεραποχράω ὑπεραραιόομαι ὑπεραρέσκω ὑπεράριθμος ὑπεραρπάζομαι ὑπεραρρωδέω ὑπέραρσις ὑπεραρτάω ὑπεραρχαῖος ὑπεράρχιος ὑπερασθενής ὑπερασθμαίνω ὑπέρασθμος ὑπερασμενίζω ὑπερασπάζομαι ὑπερασπίζω ὑπερασπισμός ὑπερασπιστής ὑπεράστειος ὑπεραστράπτω ὑπεραστρονομέω ὑπερασχάλλω ὑπερασχημονέω ὑπεράτοπος ὑπεραττικίζω ὑπεραττικός ὑπεραυαίνω ὑπεραυγάζω ὑπεραυγέω ὑπεραυγής ὑπεραυθεντέω ὑπεράϋλος ὑπεραυξάνω ὑπεραύξημα ὑπεραύξησις ὑπεραύστηρος ὑπεραυχέω ὑπεραυχής ὑπέραυχος ὑπεράφανος ὑπεραφρίζω ὑπεραχθής ὑπεράχθομαι ὑπερβάθμιος ὑπερβαίνω ὑπερβακχεύω ὑπερβαλλόντως ὑπερβάλλω ὑπερβᾶν ὑπερβαρέω ὑπερβαρής ὑπέρβασαν ὑπερβασία ὑπερβασίη ὑπέρβασις ὑπερβατέον ὑπερβατήριος ὑπερβατικός ὑπερβατόν ὑπερβατός ὑπερβεβλημένως Ὑπερβερεταῖος ὑπερβήῃ ὑπερβιάζομαι ὑπερβίαιος ὑπερβιβάζω ὑπερβίβασις ὑπερβιβασμός ὑπερβιβαστέον ὑπερβιβαστήρ ὑπερβίη ὑπέρβιος ὑπερβιόω ὑπερβλαστάνω ὑπερβλαστής ὑπερβλέπω ὑπερβλήδην ὑπέρβλημα ὑπερβλύζω ὑπέρβλυσις ὑπερβοάω ὑπερβολάδην ὑπερβολαῖος ὑπερβολή ὑπερβολία ὑπερβολικός ὑπερβόλιμος ὑπερβόλιον Ὑπέρβολος Ὑπερβόρεοι Ὑπερβορίς ὑπερβράζω ὑπερβριθής ὑπερβρύω ὑπερβώϊα ὑπεργάζομαι ὑπεργαμία ὑπεργανάει ὑπεργάνυμαι ὑπέργειος ὑπεργέλοιος ὑπεργεμίζω ὑπεργέμω ὑπεργεννάομαι ὑπεργηράω ὑπέργηρως ὑπεργίγνομαι ὑπεργνήσιος ὑπέργομος ὕπεργος ὑπεργραφή ὑπεργράφω ὑπεργύϊον ὑπερδάκνω ὑπερδαπανάω ὑπερδαπάνημα ὑπερδάπανον ὑπέρδασυς ὑπερδεής ὑπερδείδω ὑπερδειμαίνω ὑπέρδεινος ὑπερδειπνέω ὑπερδεκαπλάσιος ὑπερδεκατάλαντος ὑπερδέξιος ὑπερδεόντως ὑπερδέω ὑπερδιαζεύγνυμαι ὑπερδιαθήκη ὑπερδιάτασις ὑπερδιατείνω ὑπερδιαφορέομαι ὑπερδίδωμι ὑπερδικάζω ὑπερδικαιόω ὑπερδικέω ὑπέρδικος ὑπερδισκεύω ὑπερδισκέω ὑπερδισύλλαβος ὑπερδιψάω ὑπέρδιψος ὑπερδοκέω ὑπερδομέομαι ὑπέρδουλος ὑπέρδριμυς ὑπερδύναμος ὑπερδυναστεύω ὑπερδώριος ὑπερεβδομηκονταέτης ὑπερεγγυάω ὑπερεγρήγορα ὑπερέγχριστος ὑπερεθίζω ὑπέρεια Ὑπέρεια ὑπερείδεος ὑπερεῖδον ὑπερείδω ὑπερείη Ὑπερείη ὑπέρεικος ὑπερείκω ὑπέρειμι ὑπερειπεῖν ὑπερείπω ὑπέρεισις ὑπέρεισμα ὑπερεισοδιάζω ὑπερειστικός ὑπερεκβλύζω ὑπερεκδικέω ὑπερέκεινα ὑπερεκζέω ὑπερεκθεραπεύω ὑπερέκκειμαι ὑπερέκκρισις ὑπερεκλάμπω ὑπερεκπερισσοῦ ὑπερεκπίπτω ὑπερεκπλήσσω ὑπερέκπτωσις ὑπερεκτείνω ὑπερεκτίνω ὑπερέκτισις ὑπερεκτρέπομαι ὑπερεκφεύγω ὑπερεκφρύττω ὑπερεκχέω ὑπερεκχύνομαι ὑπερέκχυσις ὑπερέλασις ὑπερελαύνω ὑπερέλαφρος ὑπερελίσσω ὑπερεμέω ὑπερεμπίπλημι ὑπερεμφορέομαι ὑπερένδοξος ὑπερενιαυτίζω ὑπερενόομαι ὑπερεντελής ὑπερεντρυφάω ὑπερεντυγχάνω ὑπερένωσις ὑπερεξαίρω ὑπερεξακισχίλιοι ὑπερεξανθέω ὑπερεξάπτω ὑπερεξέχω ὑπερεξηκοντέτης ὑπέρεξις ὑπερέξοχος ὑπερεπαινέω ὑπερεπαίρω ὑπερέπαρσις ὑπερεπείγω ὑπερεπιθυμέω ὑπερεπικλίνω ὑπερεπιστήμων ὑπερεπιτατικός ὑπερεπιτείνω ὑπερέπτα ὑπερέπτω ὑπερέραμαι ὑπερερρωμένως ὑπερέρυθρος ὑπερέρχομαι ὑπερεσθίω ὑπερέσχεθον ὑπερετής ὑπερέττω ὑπέρευ ὑπερευγενής ὑπερεύγομαι ὑπερευδαιμονέω ὑπερευδαίμων ὑπερευδοκέομαι ὑπερευδοκιμέω ὑπερευήθης ὑπερευθής ὑπερευθύμως ὑπερευκαιρέω ὑπερευλαβέομαι ὑπερευπρεπῶς ὑπερεύρεμα ὑπερευρίσκω ὑπερευρύβατος ὑπερευτυχής ὑπερευτυχία ὑπερευφραίνω ὑπερευχαριστέω ὑπερεύχομαι ὑπερεύωνος ὑπερεχθαίρω ὑπερεχθραίνω ὑπερεχόντως ὑπερέχω ὑπερέψω ὑπερέω ὑπέρζεσις ὑπέρζεστος ὑπερζέω ὑπέρζωος ὑπέρη ὑπέρηβος ὑπερηγορέω ὑπερηγορία ὑπερήδομαι ὑπέρηδυς Ὑπερηΐς Ὑπερηίς ὑπερήκω ὑπερηλίθιος ὑπερῆλιξ ὑπερημερία ὑπερήμερος ὑπερήμισυς ὑπέρημος ὑπερήνεμος ὑπερηνορέη ὑπερηνόρεος ὑπερηνορέων ὑπερήνωρ Ὑπερήνωρ Ὑπερησίη ὑπερηφανεύω ὑπερηφανέω ὑπερηφανέων ὑπερηφανία ὑπερήφανος ὑπερηχέω ὕπερθα ὑπερθαλασσίδιος ὑπερθάλασσος ὑπερθαρσέω ὑπερθαυμάζω ὑπερθαύμαστος ὕπερθε ὑπέρθειος ὑπέρθεμα ὑπερθεματίζω ὑπερθεματισμός ὑπερθεματιστής ὑπερθεμιστοκλῆς ὕπερθεν ὑπέρθεος ὑπερθεραπεύω ὑπερθερμαίνω ὑπερθερμασία ὑπέρθερμος ὑπερθεσία ὑπέρθεσις ὑπέρθεσμος ὑπερθετέον ὑπερθετικός ὑπέρθετος ὑπερθέω ὑπερθιγής ὑπερθνῄσκω ὑπερθορεῖν ὑπερθρασύνομαι ὑπερθρησκεύω ὑπερθρῴσκω ὑπερθυμόομαι ὑπέρθυμος ὑπερθύριον ὑπερθυρόω ὑπερθύω ὑπερθωμάζω ὑπεριάστιος ὑπεριάχω ὑπεριδρύω ὑπεριζάνω ὑπερίημι ὑπερικόν ὑπερικταίνομαι ὑπερικταίνοντο ὑπερινάω ὑπερίνησις ὑπέρινος Ὑπεριονίδας Ὑπεριονίδης ὑπερίππια ὑπερίπταμαι ὑπερισθμίζω ὑπερίσταμαι ὑπερίστιον ὑπερίστωρ ὑπέρισχνος ὑπερίσχυρος ὑπερισχύω ὑπερίσχω Ὑπερίων ὑπερκαγχάζω ὑπερκαθαίρομαι ὑπερκάθαρσις ὑπερκαθέζομαι ὑπερκαθεύδω ὑπερκάθημαι ὑπερκαθίζω ὑπερκαθίστημι ὑπέρκαιρος ὑπερκαίω ὑπερκακέω ὑπερκαλλής ὑπέρκαλος ὑπερκάμνω ὑπερκαρπέω ὑπερκαταβαίνω ὑπερκαταβακχεύω ὑπερκαταγέλαστος ὑπερκατάκειμαι ὑπερκατάληκτος ὑπερκατεργάζομαι ὑπερκατηφής ὑπέρκαυσις ὑπερκαχλάζω ὑπέρκειμαι ὑπερκενόω ὑπερκένωσις ὑπερκέρασις ὑπερκεράω ὑπέρκερως ὑπερκέρωσις ὑπερκέφαλα ὑπερκηλέω ὑπερκλύζω ὑπέρκλυσις ὑπερκολακεύω ὑπερκομίζω ὑπέρκομπος ὑπέρκοπος ὑπερκοπόω ὑπερκορέννυμι ὑπερκορής ὑπερκορύφωσις ὑπερκόσμιος ὑπέρκοτος ὑπερκράζω ὑπερκρατέω ὑπερκρεμάννυμι ὑπερκρίμναμι ὑπερκρίνομαι ὑπέρκρισις ὑπερκτάομαι ὑπερκυάνεος ὑπερκυβιστάω ὑπερκύδαντας ὑπερκύδας ὑπερκύπτω ὑπερλαλέω ὑπέρλαμπρος ὑπερλαμπρύνομαι ὑπερλάμπω ὑπέρλεπτος ὑπερλευκαίνομαι ὑπέρλευκος ὑπερλίαν ὑπέρλοφος ὑπερλύδιος ὑπερλυπέομαι ὑπερμαζάω ὑπέρμαζος ὑπερμαίνομαι ὑπερμάκης ὑπερμαντεύομαι ὑπερμαχέω ὑπερμάχησις ὑπερμαχητικός ὑπερμαχικός ὑπερμάχομαι ὑπέρμαχος ὑπερμεγάθης ὑπέρμεγας ὑπερμεγεθέω ὑπερμεγέθης ὑπερμεθύσκομαι ὑπερμενέτης ὑπερμενέων ὑπερμενής ὑπερμέση ὑπέρμεστος ὑπερμετρέω ὑπερμετρία ὑπέρμετρος ὑπερμετώπιος ὑπερμήκης Ὑπερμήστρα ὑπερμιξολύδιος ὑπερμισέω ὑπέρμορα ὑπέρμορον ὑπερμόρως ὑπερνέμομαι ὑπερνέφελος ὑπερνεφής ὑπερνέω ὑπερνεωλκέω ὑπερνικάω ὑπερνοέω ὑπερνόησις ὑπέρνοος ὑπερνοσέω ὑπερνότιος ὑπερξανθίζω ὑπέρξανθος ὑπερξηραίνω ὑπέρξηρος ὑπερογκέω ὑπερογκόομαι ὑπέρογκος ὑπερόδιον ὑπεροδυνέω ὑπεροειδής ὑπεροιάζομαι ὑπεροιδαίνω ὑπεροιδάω ὑπεροικέω ὑπεροικοδομέω ὑπέροικος ὑπέροινος ὑπεροίομαι ὑπεροκνέομαι ὑπερομβρία ὕπερον ὑπερόντως ὑπέροξυς ὑπεροπεύς ὑπεροπλήεις ὑπεροπλία ὑπεροπλίζομαι ὑπεροπλίη ὑπέροπλος ὑπεροπτάω ὑπεροπτέον ὑπεροπτεύω ὑπερόπτης ὑπερόπτησις ὑπεροπτικός ὑπέροπτος ὑπερόρασις ὑπερορατικός ὑπεροράω ὑπεροργίζομαι ὑπεροργώντως ὑπερορέγομαι ὑπερορία ὑπερορίζω ὑπερόριος ὑπερορισμός ὑπεροριστέον ὑπερόρκιος ὑπερορμαίνω ὑπερόρνυμαι ὑπερορρωδέω ὕπερος ὑπερουράνιος ὑπερούριος ὑπερούσιος ὑπερουτάω ὑπέροφρυς ὑπεροχέω ὑπεροχή ὑπεροχικός ὑπέροχος ὑπεροψία ὑπέροψις ὑπερόψομαι ὑπεροψωνέω ὑπερπαγής ὑπερπαθέω ὑπερπαθής ὑπερπαίω ὑπερπαλύνω ὑπερπάσχω ὑπερπατέω ὑπερπαφλάχω ὑπερπαχύνομαι ὑπέρπαχυς ὑπερπείθομαι ὑπερπεινάω ὑπερπέλομαι ὑπερπενθέω ὑπερπεπαίνομαι ὑπερπεράω ὑπερπερικλῆς ὑπερπερισσεύω ὑπερπερισσῶς ὑπερπέσσω ὑπερπέταμαι ὑπερπετάννυμι ὑπερπετής ὑπερπέτομαι ὑπερπήγνυμαι ὑπερπηδάω ὑπερπήδησις ὑπερπιαίνω ὑπέρπικρος ὑπερπίμπλημι ὑπερπίνω ὑπερπινω ὑπερπίπτω ὑπερπλάζω ὑπερπλεονάζω ὑπέρπλεος ὑπέρπλεως ὑπερπληθής ὑπερπλημμυρέω ὑπερπλήρης ὑπερπληρόω ὑπερπλήρωσις ὑπερπλούσιος ὑπερπλουτέω ὑπέρπλουτος ὑπερπνέω ὑπερπνιγής ὑπερποθέω ὑπερπολάζω ὑπέρπολυς ὑπερπονέω ὑπέρπονος ὑπερπόντιος ὑπερποτάομαι ὑπερπράξιον ὑπερπράσσω ὑπερπρόθεσμος ὑπέρπτατο ὑπέρπτωχος ὑπερπυππάζω ὑπέρπυρος ὑπερπυρριάω ὑπερπώρωσις ὑπερπωτάομαι ὑπερράγη ὑπερρέω ὑπερρίπτω ὑπερσαρκέω ὑπερσάρκημα ὑπέρσαρκος ὑπερσαρκόω ὑπερσάρκωμα ὑπερσάρκωσις ὑπερσέβω ὑπερσέληνος ὑπέρσεμνος ὑπερσεμνύνομαι ὑπερσεύομαι ὑπερσιτίζω ὑπερσκελής ὑπερσκληρως ὑπερσοφιστεύω ὑπερσοφιστής ὑπέρσοφος ὑπερσπεύδω ὑπέρσπονδος ὑπερσπουδάζω ὑπέρσπουδος ὑπερστατέω ὑπερστείχω ὑπερστένω ὑπερστέργω ὑπερστερητικός ὑπερστήμων ὑπερστίλβω ὑπερσυνεχής ὑπερσυντέλικος ὑπερσχεθεῖν ὑπερσχετικόν ὑπέρσχῃ ὑπερσωκράτης ὑπερταλαντάω ὑπέρταξις ὑπέρτασις ὑπέρτατος ὑπερτείνω Ὑπερτελεάτας ὑπερτέλειος ὑπερτελέω ὑπερτελής ὑπερτέλλω ὑπερτενής ὑπερτερέω ὑπερτερία ὑπερτερίη ὑπέρτερος ὑπερτετρακισχίλιοι ὑπέρτεχνος ὑπερτήκω ὑπερτίθημι ὑπερτιμάω ὑπερτίμιος ὑπερτοκέω ὑπέρτολμος ὑπερτόναιον ὑπερτονέω ὑπέρτονος ὑπερτοξεύσιμος ὑπερτοξεύω ὑπερτραγίζω ὑπερτρέχω ὑπερτρισύλλαβος ὑπέρτροπα ὑπερτροχάζω ὑπερτρυφάω ὑπερυβρίζω ὑπερυγραίνω ὑπέρυγρος ὑπερυδραργυρίζω ὑπέρυδρος ὑπερυθραίνω ὑπερυθριάω ὑπέρυθρος ὑπερυμνέω ὑπερύμνητος ὑπερυπάται ὑπερυπόκειμαι ὑπερύψηλος ὑπερυψόω ὑπερφαίνομαι ὑπερφαλαγγέω ὑπερφαλάγγησις ὑπερφανής ὑπέρφασις ὑπέρφατος ὑπερφέγγεια ὑπερφέρεια ὑπερφερέτης ὑπερφερής ὑπερφέρω ὑπέρφευ ὑπερφεύγω ὑπερφθέγγομαι ὑπερφθίνομαι ὑπερφθίνω ὑπερφίαλος ὑπερφιλέω ὑπερφιλοσοφέω ὑπερφιλότιμος ὑπερφλεγμαίνω ὑπερφλέγω ὑπέρφλοιος ὑπερφλοισμοί ὑπερφλυαρέω ὑπερφλύζω ὑπερφοβέομαι ὑπέρφοβος ὑπερφορέω ὑπερφρονέω ὑπερφρόνησις ὑπερφροντίζω ὑπερφροσύνη ὑπερφρύγιος ὑπέρφρων ὑπερφύεια ὑπερφυής ὑπερφυΐα ὑπερφύομαι ὑπερφυσάομαι ὑπερφωνέω ὑπερχαίρω ὑπερχαλαστικός ὑπερχαλάω ὑπερχαρής ὑπερχειλής ὑπέρχειρ ὑπερχειρία ὑπερχέω ὑπερχθόνιος ὑπερχλίω ὑπερχολάω ὑπέρχολος ὑπέρχομαι ὑπέρχρεως ὑπερχρήματος ὑπερχρονέω ὑπερχρονίζω ὑπερχρόνιος ὑπέρχρονος ὑπέρχυε ὑπέρχυμα ὑπέρχυσις ὑπερχωρέω ὑπέρψυχος ὑπέρψυχρος ὑπερψύχω ὑπερῶ ὑπερῴα ὑπερῴδιον ὑπερωδυνέω ὑπερωδυνία ὑπερώδυνος ὑπερωέω ὑπερῴη ὑπερωϊόθεν ὑπερώϊον ὑπερώϊος ὑπερωκεάνιος ὑπερωμία ὑπερωμίας ὑπερωνέομαι ὑπερῷον ὑπερῷος ὑπέρωρος ὑπερωρόφιος ὑπερώσιος ὑπερώτατος ὑπερωτάω ὑπερώτησις ὑπεσθίω ὑπεσταλμένως ὑπέστην ὑπέσχεθον ὑπέσχημαι ὑπετυμολογέω ὑπεύδιος ὑπεύθυνος ὑπευθυντηρία ὑπευλαβέομαι ὑπευνάζομαι ὑπευνάομαι ὑπεφηβαρχέω ὑπέχθεμα ὑπέχω ὑπέωρος ὑπήβολος ὑπηέριος ὑπηθέω ὑπήκοον ὑπήκοος ὑπήλατος ὑπηλιφής ὑπημάτιος ὑπημύω ὑπήνεικα ὑπηνέμιος ὑπήνεμος ὑπήνη ὑπηνήτης ὑπηνόβιος ὑπηοῖος ὑπήρατος ὑπηρέα ὑπηρεάζω ὑπηρέμα ὑπηρεσία ὑπηρέσιον ὑπηρετεία ὑπηρετεύω ὑπηρετέω ὑπηρέτημα ὑπηρέτης ὑπηρετησία ὑπηρέτησις ὑπηρετητέον ὑπηρετητέος ὑπηρετικός ὑπηρέτις ὑπήτιον ὑπήτριον ὑπηχέω ὑπήχησις ὑπηῷος ὑπίημι ὑπίλλω ὔπισθα ὐπίσσω ὑπίστημι ὑπισχνέομαι ὕπισχνος ὑπίσχομαι ὑπίχνιος ὑπναλέος ὑπναπάτης ὑπναφέτης ὑπνηλός ὑπνηρός ὑπνίδιος ὑπνίζω ὑπνικός ὑπνοδότειρα ὑπνοδότης ὑπνομαχέω ὕπνον ὑπνοποιέω ὑπνοποιός ὕπνος Ὑπνοτράπεζος ὑπνοφανής ὑπνοφόβης ὑπνοφόρος ὑπνόω ὑπνώδης ὑπνωδία ὑπνώσσω ὑπνωτικός ὑπνώω ὑπό ὑποακραῖος ὑποακταίνομαι ὑποάμουσος ὑποβαθμός ὑποβάθρα ὑπόβαθρον ὑποβαίνω ὑποβάκχειος ὑπόβακχος ὑποβάλημα ὑποβάλλω ὑποβάπτω ὑποβαρβαρίζω ὑποβάρβαρος ὑποβαρύνομαι ὑπόβασις ὑποβάσκανος ὑποβασμός ὑποβαστάζω ὑποβαστακτήρ ὑποβατήρ ὑποβάτης ὑποβδύλλω ὑποβεβηκότως ὑποβένθιος ὑποβήσσω ὑποβιβάζω ὑποβιβασμός ὑποβιβαστικός ὑποβιβλιοθηκοφύλαξ ὑποβιβρώσκομαι ὑποβινητιάω ὑπόβλαισος ὑποβλαστάνω ὑποβλάττα ὑποβλεπτικῶς ὑποβλέπω ὑποβλέφαρα ὑποβλήδην ὑπόβλημα ὑποβλητέος ὑποβλητικῶς ὑπόβλητος ὑποβλίττω ὑποβλώψ ὑποβοηθέω ὑποβοηθός ὑπόβοικος ὑποβολεύς ὑποβολή ὑποβολιμαῖος ὑπόβολος ὑποβομβέω ὑποβορβόριον ὑποβορβορύζω ὑποβόσκομαι ὑποβουκόλος ὑπόβραγχος ὑποβραχεῖν ὑπόβραχυς ὑποβρέμω ὑποβρέχω ὑποβρομέω ὑπόβροχος ὑπόβρυχα ὑποβρυχάομαι ὑποβρύχιος ὑπόβρυχος ὑποβρύχω ὑπόβρωμος ὑποβυθίζω ὑποβύθιος ὑποβώμιον ὑποβωμίς ὑπογάιδιον ὑπόγαιος ὑπογαμέω ὑπογάμιον ὑπογαστρίδιον ὑπογαστρίζομαι ὑπογάστριον ὑπογάστριος ὑπογαστρίς ὑπογείνομαι ὑπόγειος ὑπόγεισον ὑπογελάω ὑπογενειάζω ὑπογενειάσκω ὑπογένειον ὑπογεωργέω ὑπογεωργός ὑπόγεως ὑπογηράω ὑπογίγνομαι ὑπογκόομαι ὑπόγλαυκος ὑπογλαύκωσις ὑπογλαύσσω ὑπόγλισχρος ὑπογλουτίς ὑπογλυκαίνω ὑπόγλυκυς ὑπογλώσσιος ὑπογλωσσίς ὑπόγλωσσον ὑπόγλωσσος ὑπογνάμπτω ὑπόγνυθα ὑπογογγύζω ὑπογογγυστής ὑπογόνιον ὑπόγραμμα ὑπογραμματεία ὑπογραμματεύς ὑπογραμματεύω ὑπογραμμός ὑπογραπτέον ὑπογραφεύς ὑπογραφή ὑπογραφικός ὑπογραφίον ὑπογραφίς ὑπογράφω ὑπογρύζω ὑπόγρυπος ὑπόγυιος ὑπογυμνάζω ὑπογυμνασιαρχία ὑπογυμνασίαρχος ὑπογυμνόω ὑπόγυος ὑπογύπωνες ὑπόγυρος ὑποδαίω ὑποδάκνω ὑπόδακρυς ὑποδακρύω ὑποδαμνάω ὑποδάμνημι ὑπόδασυς ὑποδέγμενος ὑποδεδιώς ὑποδέδρομε ὑποδεής ὑπόδειγμα ὑποδειγματίζω ὑποδειγματικός ὑποδειγματισμός ὑποδείδω ὑποδείελος ὑποδείκνυμι ὑποδεικτέος ὑποδείκτης ὑποδειλιάω ὑποδειμαίνω ὑπόδειξις ὑποδειπνέω ὑποδειρίς ὑποδέκομαι ὑποδεκτέον ὑποδεκτήριον ὑποδέκτης ὑποδεκτικός ὑποδελεάζω ὑπόδεμα ὑποδέμω ὑποδενδρυάζω ὑποδέννω ὑποδεξίη ὑποδέξιος ὑπόδεξις ὑποδέραιον ὑποδερίδιον ὑποδερίς ὑποδέρκομαι ὑποδερματῖτις ὑποδερμίς ὑποδέρω ὑποδεσίδιον ὑπόδεσις ὑπόδεσμα ὑποδεσμεύω ὑποδεσμέω ὑποδέσμιος ὑποδεσμίς ὑποδεσμός ὑποδεύω ὑποδέχνυμαι ὑποδέχομαι ὑποδέω ὑποδηλόω ὑποδήλωσις ὑπόδημα ὑποδηματάριος ὑποδημάτιον ὑποδηματοποιός ὑποδηματορράφος ὑποδηματουργικός ὑποδηματουργός ὑπόδημον ὑποδῃόομαι ὑπόδησις ὑποδιαβάλλω ὑποδιαβιβρώσκομαι ὑποδιαζευκτικός ὑποδιαίρεσις ὑποδιαιρέω ὑποδιακονέω ὑποδιακονικός ὑποδιάκονος ὑποδιακρίνω ὑποδιάκων ὑποδιαλαμβάνω ὑποδιαλείπω ὑποδιανοέομαι ὑποδιαπήγνυμαι ὑποδιασπάομαι ὑποδιαστολή ὑποδιασύρω ὑποδιατρίβω ὑποδιαφθείρω ὑποδιάφορος ὑποδιδακτής ὑποδιδάσκαλος ὑποδιδράσκω ὑποδίδωμι ὑποδιήγησις ὑπόδικος ὑποδιμερής ὑποδινέομαι ὑποδιοικητής ὑποδιπλάσιος ὑποδιπλόω ὑποδίπλωσις ὑποδίφθερος ὑποδιψάω ὑποδίψιος ὑπόδιψος ὑποδμώς ὑποδόκιον ὑποδομή ὑποδόμησις ὑποδόντιος ὑπόδοξος ὑποδορά ὑποδορίς ὑπόδοσις ὑπόδουπος ὑποδοχεῖον ὑποδοχεύς ὑποδοχή ὑποδόχιον ὑπόδοχον ὑπόδρα ὑποδραματουργέω ὑποδράξ ὑποδρασίας ὑποδράσσομαι ὑποδράω ὑποδρήσσω ὑποδρηστήρ ὑπόδριμυς ὑποδρομέω ὑποδρομή ὑπόδρομος ὑπόδροσος ὑποδρώω ὑπόδυμα ὑποδύνω ὑποδύομαι ὑπόδυσις ὑποδύσκολος ὑποδύστροπος ὑποδυσφορέω ὑποδύσφορος ὑποδυσχεραίνω ὑποδυσώδης ὑποδυσωπέομαι ὑποδυτήριον ὑποδύτης ὑποδύω ὑποδώριος ὑποείκαθε ὑπόεικε ὑποεικτός ὑποεπιμερής ὑποεπιμόριος ὑποεργεπιστάτης ὑποεργός ὑποέστης ὑποζάκορος ὑποζατηθείς ὑποζεύγνυμι ὑποζευκτικός ὑπόζευξις ὑποζέω ὑποζηνην ὑποζητέω ὑποζοφόεις ὑποζυγέω ὑποζυγή ὑποζύγιον ὑποζυγιώδης ὑπόζυγος ὑποζυγόω ὑποζυμόομαι ὑποζωγραφέω ὑπόζωμα ὑποζώνη ὑποζώνιος ὑποζώννυμι ὑπόζωσμα ὑποθάλπω ὑποθαρρέω ὑποθεάτρους ὑποθειάζω ὑπόθεμα ὑποθεματιαῖος ὑποθέναρ ὑποθεραπεύω ὑποθερμαίνω ὑπόθερμος ὑπόθεσις ὑποθετέον ὑποθετέος ὑποθέτης ὑποθετικός ὑπόθετος ὑπόθετρον ὑπόθευτον ὑποθέω ὑποθεωρέω ὑποθεώρησις Ὑποθῆβαι ὑποθήγω ὑποθηκάριος ὑποθήκη ὑποθηκιμαῖος ὑπόθηλυς ὑπόθημα ὑποθημοσύνη ὑποθήμων ὑποθιγγάνω ὑπόθλασμα ὑποθλάω ὑποθλίβω ὑποθοιναρμόστρια ὑποθολόω ὑποθορυβέω ὑποθράττω ὑποθραύω ὑποθρεπτέος ὑποθρόνιον ὑποθρύπτομαι ὑποθυμίαμα ὑποθυμιάς ὑποθυμίασις ὑποθυμιατέον ὑποθυμιάω ὑποθυμίς ὑπόθυψις ὑποθωπεύω ὑποθωρήσσομαι ὑποθωρήσσω ὑποθωΰσσω ὑποϊάστιος ὑποϊάχω ὑποίγνυμι ὑποιδαίνω ὑποιδαλέος ὑποιδέω ὕποιδος ὑποίζεσθαι ὑποικέω ὑποικίζομαι ὑποικοδομέω ὕποικος ὑποικουρέω ὑποικουρία ὑποιμώζω ὕποινος ὑποϊππαρχέω ὑποιστέον ὑποιστός ὑποϊσχάνω ὑποΐσχομαι ὑποίσω ὑποκαγκελίζω ὑποκαθαίρω ὑποκάθαρσις ὑποκαθέζομαι ὑποκάθημαι ὑποκαθίζω ὑποκαθίημι ὑποκάθισμα ὑποκαθίσταμαι ὑποκαθιστής ὑποκαίω ὑποκακοήθης ὑποκακχέω ὑποκάλυμμα ὑποκαμίσιον ὑποκαμπή ὑποκάμπτω ὑποκάπηλος ὑποκαπνίζω ὑποκάπνισμα ὑποκαπνισμός ὑποκαπνιστέον ὑποκαπνιστός ὑποκάπτω ὑποκάρδιος ὑποκαρόω ὑποκάρπιος ὑπόκαρπος ὑποκάρφω ὑποκαρώδης ὑποκαταβαίνω ὑποκαταβάλλω ὑποκατάβασις ὑποκαταγελάω ὑποκατακλάω ὑποκατακλείω ὑποκατακλίνω ὑποκατάκλισις ὑποκαταλείπω ὑποκαταπίπτω ὑποκατάρατος ὑποκατασκευάζω ὑποκατασκευή ὑποκατάστασις ὑποκαταστάτης ὑποκατάστατος ὑποκαταστέλλω ὑποκαταφρονέω ὑποκαταχέω ὑποκάτειμι ὑποκατέρχομαι ὑποκατεσθίω ὑποκατέχω ὑποκατορύσσω ὑποκάτω ὑποκάτωθεν ὑποκατώρυχος ὑπόκαυσις ὑποκαυστήριον ὑποκαύστης ὑπόκαυστον ὑπόκαυστος ὑποκαύστρα ὑπόκειμαι ὑποκείρω ὑποκεκορισμένως ὑποκέλευσμα ὑποκελεύω ὑπόκενος ὑποκενόω ὑποκεντά ὑποκεντέω ὑποκέραμος ὑποκερχαλέος ὑποκεφάλαιον ὑπόκηρος ὑποκήρυγμα ὑποκηρύσσω ὑποκιθαρίζω ὑποκιναιδέω ὑποκινδυνεύω ὑποκίνδυνος ὑποκινέω ὑποκινήσαντος ὑποκίνυμι ὑποκινύρομαι ὑποκίρναμαι ὑπόκιρρος ὑποκιρσόω ὑποκιστίς ὑπόκκινος ὑποκλαγγάνω ὑποκλαδόν ὑποκλάζω ὑποκλαίω ὑπόκλαστος ὑποκλάω ὑποκλείω ὑποκλέπτω ὑπόκλημα ὑποκλινής ὑποκλίνω ὑποκλονέομαι ὑποκλοπέομαι ὑπόκλοπος ὑποκλύζω ὑπόκλυσις ὑποκλυσμός ὑποκλύω ὑποκλωπάω ὑποκνήθω Ὑποκνημίδιος ὑποκνίζω ὑποκνυζάομαι ὑποκοιλαίνω ὑποκοίλιον ὑποκοιλίς ὑπόκοιλος ὑποκολακεύω ὑποκόλαμμα ὑποκολλάω ὑποκόλοβος ὑποκολπίδιος ὑποκόλπιος ὑποκολυμβάω ὑποκομίζω ὑπόκομμα ὑποκομπέω ὑπόκομψος ὑποκόνισις ὑποκονίω ὑπόκοπος ὑπόκοπρος ὑποκόπτω ὑποκορίζομαι ὑποκόρισις ὑποκόρισμα ὑποκορισμός ὑποκοριστικός ὑποκοσμήτης ὑποκουρίζομαι ὑποκουφίζω ὑπόκουφος ὑποκρατηρίδιον ὑποκρατήριον ὑποκράτησις ὑποκρέκω ὑποκρεμάννυμι ὑπόκρημνος ὑπόκρηνος ὑποκρητηρίδιον ὑποκρίζω ὑποκρίνομαι ὑποκρίνω ὑποκρισία ὑπόκρισις ὑποκριτήρ ὑποκριτής ὑποκριτικός ὑποκρουνιδία ὑπόκρουσις ὑποκρουσταλίς ὑποκρούω ὑποκρύπτω ὑποκρύφιος ὑπόκρυφος ὑποκρώζω ὑποκτυπέω ὑποκυάνεος ὑποκυβερνάω ὑποκυδής ὑποκύκλιος ὑπόκυκλος ὑπόκυλος ὑποκυμαίνω ὑποκυματίζω ὑποκύπτω ὑποκυρτόομαι ὑπόκυρτος ὑπόκυφος ὑποκυφώνιον ὑποκύω ὑποκωθωνίζομαι ὑποκώλιον ὑποκωμῳδέω ὑπόκωφος ὑπολάζυμαι ὑπολαιμίζω ὑπολαΐς ὑπολακτίζω ὑπολαλέω ὑπολαμβάνω ὑπολαμπάς ὑπολαμπής ὑπόλαμπρος ὑπολάμπτειρα ὑπολάμπω ὑπόλαμψις ὑπολανθάνω ὑπολάπαρος ὑπολαπάσσω ὑπολέγω ὑπολέθριος ὑπολείβω ὑπόλειμμα ὑπολειπτέον ὑπολειπτικός ὑπολείπω ὑπολειτουργός ὑπόλειψις ὑπόλεπρος ὑπολεπτολόγος ὑπόλεπτος ὑπολεπτύνω ὑπολευκαίνομαι ὑπολευκανθίζω ὑπολευκίζω ὑπόλευκος ὑπολευκόχρως ὑπολήγω ὑποληΐς ὑποληκάω ὑπόλημμα ὑπόλημψις ὑπολήνιον ὑποληνίς ὑπόληξις ὑποληπτέον ὑποληπτέος ὑποληπτικός ὑποληπτός ὑποληρέω ὑπολησμοσύνη ὑποληψείδιον ὑπόληψις ὑπολιγαίνω ὑπολίζων ὑπόλιθος ὑπόλιμνος ὑπολιμπάνω ὑπολιμώδης ὑπόλινον ὑπολιπαίνω ὑπολίπαρος ὑπολιπής ὑπολισθάνω ὑπόλισπος ὑπόλιχνος ὑπολογέω ὑπολογή ὑπολογίζομαι ὑπολογιμαῖος ὑπολογισμός ὑπολογιστέον ὑπολογιστέος ὑπόλογος ὑπολοιπάς ὑπόλοιπος ὑπόλοξος ὑπολοξόω ὑπολοπάω ὑπολόχαγος ὑπολοχάω ὑπολυγίζομαι ὑπολύδιος ὑπολύζω ὑπολυπέομαι ὑπολύριος ὑπόλυσις ὑπολυσσάω ὑπόλυσσον ὑπολύχνιον ὑπολύω ὑπολωπάω ὑπολωφάω ὑπομάζιος ὑπόμαζοι ὑπόμαζος ὑπομαίνομαι ὑπόμακρος ὑπομαλακίζομαι ὑπομάλακος ὑπομαλάσσω ὑπομανιώδης ὑπομαντεύομαι ὑπομαραίνομαι ὑπόμαργος ὑπομαρμαίρω ὑπομαρτυρέω ὑπομάσθιος ὑπομάσσω ὑπομάστιος ὑπόμαστρος ὑπομάσχαλος ὑπόμαυρος ὕπομβρος ὑπομεθύω ὑπόμειγμα ὑπομείγνυμι ὑπομειδιάω ὑπομειόομαι ὑπομείων ὑπομέλαθρα ὑπομελαίνω ὑπομελανδρυώδης ὑπομελανίζω ὑπομέλας ὑπομέμφομαι ὑπομεμψίμοιρος ὑπομενετέον ὑπομενετέος ὑπομενετικός ὑπομενετός ὑπομενητός ὑπομένω ὑπομερισμός ὑπόμεστος ὑπομεταφέρομαι ὑπομετέωρος ὑπομήκης ὑπομηκύνω ὑπομηλαφάω ὑπομηλίζω ὑπομήλινος ὑπομηλίς ὑπομήρια ὑπομήτριος ὑπομίαρος ὑπομιλτόομαι ὑπομιμέομαι ὑπομιμνήσκω ὑπόμισθος ὑπομίσθωσις ὑπομισθωτής ὑπομνάομαι ὑπομνεία ὑπόμνημα ὑπομνηματίζομαι ὑπομνηματικός ὑπομνημάτιον ὑπομνηματισμός ὑπομνηματιστής ὑπομνηματογραφεῖον ὑπομνηματογραφέω ὑπομνηματογράφος ὑπομνηματοφύλαξ ὑπόμνησις ὑπομνήσκω ὑπομνηστέον ὑπομνηστεύομαι ὑπομνηστικός ὑπομνήστριαι ὑπόμνυμι ὑπομονή ὑπομονητέος ὑπομορφάζω ὑπομοσχεύω ὑπομόχθηρος ὑπομοχλεύω ὑπομόχλιον ὑπομύζω ὑπομυκάομαι ὑπομυκτηρίζω ὑπόμυξις ὑπόμυξος ὑπομυξώδης ὑπομύσαρος ὑπομύω ὑπόμωρος ὑποναίω ὑποναύσιος ὑπονεάζω ὑπονεάω ὑπονείφω ὑπονεκρόομαι ὑπονέμομαι ὑπονεφέλη ὑπονεφελίζω ὑπονέφελος ὑπονέω ὑπονήϊος ὑπονήφω ὑπονήχομαι ὑπονίζω ὑπονιτρώδης ὑπονοέω ὑπονόημα ὑπονοητέον ὑπονοητής ὑπονοητικός ὑπονόθευσις ὑπονοθευτής ὑπονοθεύω ὑπόνοια ὑπονομεύς ὑπονομευτής ὑπονομεύω ὑπονομή ὑπονομηδόν ὑπόνομος ὑπονοσέω ὑπονοστέω ὑπονόστησις ὑπονόσφιος ὑπονοτίζω ὑπονουθετέω ὑπονυμφίς ὑπονύσσω ὑπονυστάζω ὑπονωθής ὑπόνωθρος ὑπόξανθος ὑποξενίζω ὑποξέω ὑποξηραίνω ὑποξηρασία ὑπόξηρος ὑποξίζω ὑπόξυλος ὑποξύνω ὑποξυράω ὑποξύριος ὑπόξυρος ὕποξυς ὑπόξυσμα ὑποξύω ὑποοπλομάχος ὑποπαιδοτρίβης ὑποπαίζω ὑποπαλαίω ὑποπάλλω ὑποπαράβορρος ὑποπαραιτέομαι ὑποπαραίτησις ὑποπαραιτία ὑποπαρακρούω ὑποπαραληρέω ὑποπαραφέρομαι ὑποπαρενθυμέομαι ὑποπάρθενοι ὑποπαρωθέω ὑποπάσσω ὑπόπαστον ὑποπάσχω ὑποπαταγέω ὑποπάτριος ὑποπαύομαι ὑποπαχύνομαι ὑπόπαχυς ὑποπέζιος ὑποπείθω ὑποπεινάω ὑποπειράω ὑποπελιάζω ὑποπέλιδνος ὑποπέλιος ὑπόπεμπτος ὑποπέμπω ὑποπεπτηῶτες ὑποπεπτωκότως ὑποπέπων ὑποπεράτωσις ὑποπέρδομαι ὑποπερικλάομαι ὑποπεριπλύνομαι ὑποπεριψύχω ὑποπερκάζω ὑποπέσσιον ὑποπετάννυμι ὑποπέτασμα ὑποπέτομαι ὑποπετρίδιος ὑπόπετρος ὑποπετρόω ὑποπέττευμα ὑποπήγνυμι ὑποπηδάω ὑποπιάζω ὑποπιέζω ὑποπιθηκίζω ὑπόπικρος ὑποπίμελος ὑποπίμπλημι ὑποπίμπρημι ὑποπίνω ὑποπιπίσκω ὑποπίπτω ὑποπισσόω ὑποπλάγιος Ὑποπλάκιος ὑπόπλακος Ὑπόπλακος ὑποπλάσσω ὑποπλαταγέω ὑποπλατυπρόσωπος ὑπόπλατυς ὑποπλατωνικός ὑποπλέκω ὑπόπλεος ὑπόπλευρον ὑποπλέω ὑποπληρόω ὑποπλήρωσις ὑποπλήσσω ὑπόπλους ὑπόπλουτος ὑποπλύνω ὑποπλώω ὑποπνέω ὑποποδία ὑποποδίζω ὑποπόδιον ὑποποδισμός ὑποποιέω ὑποποίκιλος ὑπόποκος ὑποπόλιος ὑπόπολις ὑποπολιτεύομαι ὑποπολιτικός ὑποπολλαπλασιεπιμόριος ὑποπολλαπλάσιος ὑποπονέω ὑποπόνηρος ὑποπορεύομαι ὑποπόρευσις ὑπόπορτις ὑποπορφυρέω ὑποπορφυρίζω ὑποπόρφυρος ὑποποτίζω ὑπόπους ὑποπραΰνω ὑπόπρεμνος ὑποπρεσβύτερος ὑποπρήθομαι ὑποπρίασθαι ὑποπρίω ὑποπρό ὑποπροάγων ὑπόπροσθεν ὑποπρόστιμος ὑποπροτίθημι ὑποπροχέω ὑποπρύτανις ὑποπτάζομαι ὑποπτάω ὑποπτερίδιος ὑποπτερνίς ὑπόπτερος ὑπόπτευμα ὑποπτευτέον ὑποπτευτής ὑποπτεύω ὑπόπτης ὑποπτήσσω ὑπόπτιλλος ὑποπτίσσω ὕποπτος ὑποπτύσσω ὑποπτυχίς ὑπόπτωσις ὑποπτώσσω ὑποπτωτικός ὑπόπτωτος ὑποπύγιον ὑποπυθμένιος ὑποπύθμην ὑποπυθμίδιος ὑποπυΐσκω ὑποπυκνάζω ὑπόπυκνος ὑποπυκνόω ὑπόπυος ὑποπυρεταίνω ὑπόπυρος ὑποπυρρίζω ὑπόπυρρος ὑποπύρωπος ὑπόπωλος ὑποράβδωσις ὑποράπτω ὑποργάζω ὑποργηθεῖσα ὑπορέγχω ὑπόρειος ὑπορέμβομαι ὕπορθος ὑπορθόω ὑπόρθριος ὑπόρθωμα ὑπόρθωσις ὑπόρνυμι ὑπόροφος ὑπόρραιβος ὑπορραπίζω ὑπορράπτω ὑπορραφή ὑπόρραφος ὑπορραχίς ὑπορρέω ὑπορρήγνυμι ὑπόρρηνος ὑπόρριζος ὑπορρίνιον ὑπόρρινος ὑπορριπίζω ὑπορρίπτω ὑπορροιζέω ὑπόρροος ὑπόρρυθμος ὑπορρυπαίνω ὑπόρρυσις ὑπόρρυσος ὑπορρωδέω ὑπόρυγμα ὑπορυκτικός ὑπόρυκτον ὑπόρυξις ὑπορύσσω ὑπορχέομαι ὑπόρχημα ὑπορχηματικός ὑπόρχησις ὑπορχηστής ὑπόσαθρος ὑποσαίνω ὑποσαίρω ὑποσακίζω ὑποσαλεύω ὑπόσαλος ὑποσαλπίζω ὑποσάνδαλος ὑποσανίδιον ὑπόσαπρος ὑπόσαρκα ὑποσαρκίδιος ὑποσάρκιος ὑποσαρκόω ὑποσείραιος ὑπόσεισμα ὑποσείω ὑποσελήνιος ὑποσέληνος ὑπόσεμνος ὑποσευαντήρ ὑποσήθω ὑποσημαίνω ὑποσημειόομαι ὑποσημείωσις ὑποσήπω ὑποσιγάω ὑποσίδηρος ὑποσιδηρόω ὑπόσιμος ὑποσιμόω ὑποσιωπάω ὑποσιώπησις ὑποσιωπητέον ὑποσκάζω ὑπόσκαιος ὑποσκαίρω ὑποσκαλεύω ὑποσκάλλειν ὑποσκαλμίς ὑπόσκαμβος ὑποσκάπτω ὑποσκαριφισμός ὑποσκαφή ὑποσκαφιόκαρτος ὑποσκαφισμός ὑποσκελίζω ὑποσκέλισμα ὑποσκελισμός ὑποσκεπάω ὑποσκέπτομαι ὑποσκευάζω ὑποσκευή ὑποσκήνιον ὑποσκηνόω ὑποσκιάζω ὑποσκίασις ὑποσκιάω ὑποσκιόεις ὑπόσκιος ὑποσκιρτάω ὑπόσκληρος ὑποσκληρύνομαι ὑπόσκνιπος ὑποσκόλιος ὑπόσκοπος ὑποσκότεινος ὑποσκότιος ὑποσκύφιος ὑποσκυφισμός ὑποσκώπτω ὑποσμαραγέω ὑποσμήχω ὕποσμος ὑποσμύχω ὑποσοβέω ὑποσόλοικος ὑπόσομφος ὑποσορικόν ὑποσόριον ὑπόσοφος ὑποσπαδίας ὑποσπαθίζομαι ὑποσπαθισμός ὑποσπαθιστήρ ὑποσπαίρω ὑποσπανίζομαι ὑποσπασμός ὑποσπαστέον ὑπόσπαστος ὑποσπάω ὑπόσπειρα ὑποσπείριον ὑπόσπειρον ὑποσπείρω ὑπόσπιλος ὑποσπληνίζομαι ὑπόσπληνος ὑποσπογγίζω ὑποσποδίζω ὑποσπονδορχηστής ὑπόσπονδος ὑποσπονδοφόρος ὑποσπουδάζω ὑποσσαίνω ὑποσσείω ὑποστάζω ὑποστάθμη ὑποστάθμιος ὑποσταθμίς ὑποσταίη ὑπόσταλσις ὑπόστασις ὑποστατέον ὑποστάτης ὑποστατικός ὑπόστατις ὑποστατός ὑποστάτρια ὑποσταχύομαι ὑποστεγάζω ὑποστέγασμα ὑποστεγή ὑποστέγιον ὑποστεγνόομαι ὑπόστεγος ὑποστέγω ὑποστείχω ὑποστελεύς ὑποστέλλω ὑπόστεμα ὑποστενάζω ὑποστεναχίζω ὑπόστενος ὑποστένω ὑποστερνίζομαι ὑπόστερνος ὑπόστη ὑπόστημα ὑποστήριγμα ὑποστηρίζω ὑποστιγμή ὑποστίζω ὑποστικτέον ὑποστίλβω ὑποστιμμίζω ὑπόστιφρος ὑποστολεύς ὑποστολή ὑποστολίζω ὑποστολικός ὑπόστολοι ὑποστόμια ὑποστοναχίζω ὑποστορέννυμι ὑποστόρεσμα ὑποστόρνυμι ὑποστοχάζομαι ὑποστραβαινίζω ὑπόστραβος ὑποστρατεύομαι ὑποστρατεύω ὑποστρατηγέτης ὑποστρατηγέω ὑποστράτηγος ὑποστρατοφύλαξ ὑποστρεπτέον ὑποστρεπτικῶς ὑποστρέφω ὑποστροβέω ὑποστρόγγυλος ὑποστροφάς ὑποστροφή ὑπόστροφος ὑποστροφώδης ὑπόστρυφνος ὑπόστρωμα ὑποστρώμνιος ὑποστρώννυμι ὑπόστρωσις ὑποστρωτέον ὑποστύλιον ὑποστυλισμός ὑποστυλόομαι ὑπόστυλος ὑποστύλωμα ὑποστύφω ὑπόστυψις ὑποσύγγραφος ὑποσυγκόπτω ὑποσυγχέω ὑποσυγχρίω ὑποσύγχυτος ὑποσυλάω ὑποσυλλέγω ὑποσυλλογιστικός ὑποσυμβαίνω ὑποσύμβολος ὑποσυμμιγής ὑποσυμπαθέω ὑποσυναλείφομαι ὑποσυνάπτω ὑποσύνθετος ὑποσύνθημα ὑποσυριγμός ὑποσυρίζω ὑποσυρμός ὑποσύρω ὑποσυστρέφω ὑπόσυχνος ὑπόσφαγμα ὑποσφάξ ὑποσφίγγω ὑπόσφιγμα ὑποσφόνδυλον ὑποσφραγίζω ὑποσφραίνομαι ὑποσφυρίζομαι ὑποσχάζω ὑποσχεθεῖν ὑποσχεσάριος ὑποσχέσθαι ὑποσχεσίη ὑποσχέσιον ὑπόσχεσις ὑποσχετικός ὑποσχηματίζομαι ὑποσχιδακώδης ὑποσχίζω ὑπόσχισμα ὑποσχισμός ὑπόσχνιφος ὑπόσχολος ὑποσχόμενος ὑποσχών ὑποσῴζω ὑποσωματόω ὑποσώρευσις ὑποσωρεύω ὑποσωφρονιστής ὑποταγή ὑπόταγμα ὑποταίνιος ὑποτακτέον ὑποτάκτης ὑποτακτικός ὑπότακτος ὑποταμιεύω ὑποταμνόν ὑποτάμνω ὑποτανύω ὑπόταξις ὑποταράσσω ὑποταρβέω ὑποταρτάριος ὑπότασις ὑποτάσσω ὑποταύριον ὑποταφρεύω ὑποτείνω ὑποτειχίζω ὑποτείχισις ὑποτείχισμα ὑποτεκμαίρομαι ὑποτέλειος ὑποτελέω ὑποτελής ὑποτελίς ὑποτέλλομαι ὑποτεμενίτης ὑποτέμνω ὑποτερετίζω ὑποτέταρτος ὑποτετράγωνος ὑποτετραμερής ὑπότευξις ὑπότεφρος ὑποτεχνάομαι ὑποτήκομαι ὑποτηρέω ὑποτίθημι ὑποτίλλω ὑποτιμάω ὑποτίμημα ὑποτίμησις ὑποτιμητής ὑποτίμητος ὑποτίνω ὑποτιτθίδιος ὑποτιτθικόν ὑποτίτθιος ὑποτλάω ὑποτμήγω ὑπότμησις ὑποτμητέος ὑποτοβέω ὑποτομεύς ὑποτομή ὑπότονα ὑποτόναιον ὑποτονθορύζω ὑποτοξεύομαι ὑποτοπάζω ὑποτοπασμός ὑποτοπεύω ὑποτοπέω ὑποτοπητέον ὑπότοπος ὑποτορεύω ὑποτραγῳδέω ὑποτραυλίζω ὑπότραυλος ὑποτραχήλιον ὑποτράχηλος ὑποτραχύνω ὑπότραχυς ὑποτρέμω ὑποτρέπομαι ὑποτρέφω ὑποτρέχω ὑποτρέω ὑπότρητος ὑπότρηχυς ὑποτριβή ὑποτρίβω ὑποτρίζω ὑποτριήραρχος ὑποτριμερής ὑπότριμμα ὑποτριμμάτιον ὑποτριόρχης ὑποτριπλασιεπιδίπεμπτος ὑποτριπλάσιος ὑποτρίπους ὑποτρίταιος ὑπότριτος ὑπότριψις ὑποτρομέω ὑπότρομος ὑποτρομώδης ὑποτροπάδην ὑποτροπάζω ὑποτροπή ὑποτροπιάζω ὑποτροπιασμός ὑποτροπίη ὑποτροπικός ὑποτρόπιον ὑποτρόπιος ὑπότροπος ὑποτροφή ὑπότροφος ὑποτροχάζω ὑποτρόχαλος ὑποτροχάω ὑποτροχίζω ὑπότροχος ὑπότρυγος ὑποτρύζω ὑποτρυπάω ὑποτρύω ὑποτρώγω ὑποτυγχάνω ὑποτύμβιος ὑπότυπος ὑποτυπόω ὑποτύπτω ὑποτύπωσις ὑποτυπωτικός ὑποτύραννος ὑποτυρίς ὑπότυφλος ὑποτυφόομαι ὑπότυφος ὑποτύφω ὑπότυψις ὑπουάτιος ὑπόϋγρος ὑπουδαῖος ὑπουθατίας ὑπουθάτιος ὑπούλη ὕπουλος ὑπουλότης ὕπουρα ὑπουράνιος ὑπουργέω ὑπούργημα ὑπουργηματικός ὑπουργητέον ὑπουργητέος ὑπουργία ὑπουργικός ὑπουργός ὑπουρέω ὑπόφαιδρος ὑποφαίνω ὑπόφαιος ὑπόφαιστον