η ἦ δʼ ὅς ἦ τε ηʹ ἦα ᾖα ἠαρινός Ἤατος ἥβα ἠβαιός ἡβάσκω ἡβάω ἥβη Ἥβη ἡβηδόν ἥβησις ἡβητήρ ἡβητηρία ἡβητήριον ἡβητής ἡβητικός ἡβήτωρ ἡβικός ἠβολεῖν ἤβολον ἡβός ἡβυλλιάω ἡβῷμι ἠγάασθε ἤγαγον ἠγάθεος ἠγαλέος ἠγάνεα ἤγανον ἠγάσσατο ἤγειρα Ἡγέλοχος ἡγέμαχος ἡγεμόνεια ἡγεμόνευμα ἡγεμονεύς ἡγεμονεύω ἡγεμονέω ἡγεμόνη ἡγεμονηΐς ἡγεμονία ἡγεμονίδης ἡγεμονικός ἡγεμόνιος ἡγεμονίς ἡγεμόσυνα ἡγεμών ἡγέομαι ἠγερέθομαι ἤγερθεν ἡγεσία ἡγεσίλαος ἡγέτης ἡγηλάζω ἡγηλατέω ἥγημα Ἡγήσανδρος Ἡγησίλεως ἡγησίπολις ἥγησις ἡγήτειρα ἡγητέον ἡγητήρ ἡγητηρία ἡγητής ἡγητικός ἡγήτωρ Ἡγίας ἡγιασμένως ἠγμένως ἡγνευμένως ἠγόν ἠγοράασθε ἠγορόωντο ἡγός ἡγούμενος ἤγουν ἥγπληκτος ἡδανός ἠδέ ᾔδεα ἠδελφισμένως ἡδέως ἤδη ᾔδη ἥδομαι ἡδομένως ἡδονή ἡδονικός ἡδονοκρασία ἡδονόπληκτος ἦδος ἧδος ἡδοσύνη ἡδύβιος ἡδυβόης ἡδύγαιον ἡδύγαμος ἡδύγελως ἡδυγλωσσία ἡδύγλωσσος ἡδυγνώμων ἡδύδειπνος ἡδυεπής ἡδύθροος ἡδύκαρπος ἡδυκρέως ἡδύκρεως ἡδύκωμος ἡδυλάλος Ἡδύλειος ἡδυλίζω ἡδυλισμός ἡδυλογέω ἡδυλογία ἡδύλογος Ἡδύλος ἡδύλος ἡδυλύρης ἡδυμανής ἡδυμέλεια ἡδυμελής ἡδύμελι ἡδυμελίφθογγος ἡδυμιγής ἥδυμος ἡδυντέον ἡδυντήρ ἡδυντήριος ἡδυντικός ἡδυντός ἡδύνω ἡδύοδμος ἡδυοινία ἡδύοινος ἡδυόνειρος ἡδύοσμον ἡδύοσμος ἡδυόφθαλμος ἡδυπάθεια ἡδυπαθέω ἡδυπάθημα ἡδυπαθής ἡδύπνευστος ἡδυπνοΐς ἡδύπνοος ἡδύπολις ἡδυπορφύρα ἡδυπότης ἡδυπότις ἡδύποτος ἡδυπρόσωπος ἡδύραβδον ἡδύς ἡδύσαρον ἥδυσμα ἡδυσμάτιον ἡδυσματοθήκη ἡδυσματόληρος ἡδυσμός ἡδύστομος ἡδυσώματος ἡδύτεραι ἡδύτης ἡδυτόκος ἡδυφαής ἡδυφάρυγξ ἡδύφθογγος ἡδύφρων ἡδυφωνία ἡδύφωνος ἡδυχαρής ἡδύχροος ἥδω Ἠδωνικός Ἠδωνός ἠέ ἦε ἠείδειν ἠέλιος ἦεν ἠέπερ ἠερέθομαι Ἠερίβοια ἠέριος ἠεροδίνης ἠεροειδής ἠερόεις ἠερόθεν ἠερομήκης ἠερόμικτος ἠερόμορφος ἠερόπλαγκτος ἠερόποιταν ἠέροπος ἠέρος ἠεροφεγγής ἠεροφοίτης ἠεροφοῖτις ἠερόφοιτος ἠερόφωνος ἠερτίζω Ἠετίων Ἠετιωνεία ἤην ἠθάδιος ἠθαῖος ἠθαλέος ἠθάνιον ἠθάς ἠθεῖος ᾔθεος ἠθέω ἤθημα ἠθήνιον ἤθησις ἠθητήρ ἠθητήριον ἠθητικός ἠθικεύομαι ἠθικός ἤθισις ἠθμοειδής ἡθμός ἠθμώδης ἠθογραφέω ἠθογράφος ἠθολογέω ἠθολογία ἠθολόγος ἠθονόη ἠθοποιέω ἠθοποιητικός ἠθοποιία ἠθοποιός ἦθος ἠθροισμένως ἤθω ἠΐ ἤια ἤϊα ἤιε ἠίθεος ἠικανός ἤικτο ἤιξε ἠϊόεις ἤϊον ἤιον Ἠϊόνες Ἠϊονεύς ἤϊος ἠϊόω ἤισαν ἠΐχθη ἠϊών Ἠϊών ἦκα ἧκα ἠκάδα ἤκαχε ἠκέσσατο ἤκεστος ἠκή ἠκής ἤκιστος ἥκιστος ἠκριβωμένως ἥκω ἧλ ἠλαιθερής ἠλαίνω ἠλάκατα Ἠλακάτεια ἠλακάτη ἠλακατῆνες ἡλάμην ἠλαξός ἡλάριον ἤλασα ἠλασκάζω ἠλάσκω ἠλᾶτο ἤλδανε ἠλέ Ἠλειακός Ἠλείας Ἠλεῖοι Ἠλεῖος ἠλεκάτιον Ἠλέκτρα ἠλέκτρινος ἠλεκτρίς ἤλεκτρον ἠλεκτρόομαι ἠλεκτροφαής ἠλεκτροφόρος Ἠλεκτρύων Ἠλεκτρυώνη ἠλεκτρώδης ἠλέκτωρ ἠλέματος ἠλεός ἠλέσθην ἠλήλατο Ἡλιάδης ἡλιάζομαι ἡλιάζω ἡλιαία Ἡλιαῖα ἡλιακός Ἠλιακός ἡλιανθές ἡλιάς ἡλίασις ἡλιαστήριον ἡλιαστής ἡλιαστικός ἡλιαυγής ἡλιάω ἠλιβάτας ἠλίβατος Ἡλίεια ἤλιθα ἠλιθιάζω ἠλίθιος ἠλιθιότης ἠλιθιόω ἠλιθιώδης ἠλιθιώνη ἠλιθοποιός ἡλικία ἡλικιάζομαι ἡλικίη ἡλικιώτης ἡλικιῶτις ἡλίκος ἡλικοσοῦν ἧλιξ ἡλιόβατος ἡλιόβλητος ἡλιοβολέομαι ἡλιόβολος ἡλιοδρόμος ἡλιοδύσιον ἡλιοειδής ἡλιοθαλπής ἡλιοθερέω ἡλιοθερής ἡλιοκαής ἡλιοκαΐα ἡλιοκαλλίς ἡλιοκάμινος ἡλιοκάνθαρος ἡλιόκαυστος ἡλιοκαυτέω ἡλιοκεντρίς ἡλιοκόμας ἡλιόκτυπος ἡλιομανής ἡλιομαντεία ἡλιόμορφος ἡλιόομαι ἡλιοπάλιος ἡλιόπεπτος ἡλιοπλήξ ἡλιόπους ἥλιος ἡλιοσέληνος Ἡλιοσέραπις ἡλιοσκόπιος ἡλιοσκόπος ἡλιοστασία ἡλιοστερής ἡλιοστιβής ἡλιοτρόπιον ἡλιοτρόπιος ἡλιότροπος ἡλιοῦχος ἡλιοφεγγής ἡλιοφυές ἡλιόφυτον ἡλιόω Ἠλίς Ἦλις ἡλίσκος ἤλιτε ἠλιτενής ἡλίτης ἡλῖτις ἠλιτοεργός ἠλιτόμηνις ἠλιτόμηνος ἠλιφάρμακος ἦλιψ ἡλιώδης Ἡλιών ἡλιωπός ἡλίωσις ἡλιωτέος ἡλιώτης ἥλκησε ἠλληγορημένως ἡλόκεντρον ἡλοκοπέω ἡλοκοπική ἡλοκόπον ἡλοκόπος ἦλον ἡλοπαγής ἡλόπληκτος ἡλοποιός ἦλος ἧλος ἠλός ἠλοσύνη ἡλόω ἤλπετο ἠλσάμην ἠλυγάζω ἠλυγαῖος ἠλύγη ἠλυγίζω ἤλυθον Ἠλύσιον Ἠλύσιονπεδίον Ἠλύσιος ἤλυσις ἠλυσκάζω ἦλφον ἥλω ἠλώμην Ἠλώνη ἡλωτός ἧμα Ἠμαθίη Ἠμαθίων ἠμαθόεις ἧμαι ἤμαιθον ἦμαρ ἡμαρτημένως ἠμάτιος ἤμβροτον ἡμεδαπός ἡμέδιμνον ἡμεῖς ἠμελημένως ἤμελλον ἠμέν ἡμέρα ἡμεραῖος ἡμεράλωψ Ἡμερασία ἡμέρευσις ἡμερεύω ἡμέρη ἡμερήσιος ἡμερία ἡμερίδης ἡμερίδιον ἡμερινός ἡμέριος ἡμερίς ἡμέροας ἡμερόβιος ἡμερογράφος ἡμεροδανειστής ἡμερόδοτος ἡμεροδρομέω ἡμεροδρόμης ἡμεροδρόμιον ἡμεροδρόμος ἡμερόδρυς ἡμεροειδής ἡμεροθαλλής ἡμεροθηρικός ἡμεροκαλλές ἡμεροκλέπτης ἡμεροκοίτης ἡμερόκοιτος ἡμερολεγδόν ἡμερολογέω ἡμερολόγιον ἡμερομαντεία ἡμερομαχία ἡμερονύκτιον ἡμερόπιτυς ἡμεροποιέω ἡμεροποιός ἡμεροπόσιον ἤμερος ἥμερος ἡμεροσκοπεῖον ἡμεροσκοπέω ἡμεροσκοπία ἡμεροσκόπος ἡμερότης ἡμεροτοκέω ἡμεροτροφίς ἡμερούσιος ἡμεροφαής ἡμερόφαντος ἡμεροφυλακέω ἡμεροφύλαξ ἡμερόφυλλος ἡμερόφωνος ἡμερόω ἡμερωλίας ἡμέρωμα ἡμερωρέω ἡμέρωσις ἡμερωτής ἦμες ἡμετέρειος ἡμέτερος ἠμί ἡμι ἡμι- ἡμιάγρυπνος ἡμίαλφα ἡμιαμβεῖον ἡμιαμβικός ἡμιαμφόριον ἡμίανδρος ἡμιάνθρωπος ἡμιαρούριον ἡμιάρρην ἡμιαρτάβιον ἡμιάρταβος ἡμιάρτιον ἡμιασσάριον ἡμιάστατον ἡμιαστραγάλιον ἡμιβάρβαρος ἡμιβαφής ἡμίβιος ἡμιβραχής ἡμίβραχυς ἡμίβροτος ἡμίβροχος ἡμιβρώς ἡμίβρωτος ἡμίγαμος ἡμιγένειος ἡμιγενής ἡμίγραμμον ἡμίγραφος ἡμίγυμνος ἡμιγύναιξ ἡμιδαής ἡμιδάϊκτος ἡμιδακτυλιαῖος ἡμιδακτύλιον ἡμιδαμής ἡμιδανάκη ἡμιδαπής ἡμιδαρεικόν ἡμιδεής ἡμίδελτα ἡμιδέξιον ἡμίδιμνον ἡμιδιπλοΐδιον ἡμιδουλεία ἡμίδουλος ἡμίδραχμον ἡμιδωδέκατον ἡμίειλος ἡμιεκταΐδιον ἡμιεκτέον ἡμιέκτεων ἡμίεκτον ἡμιεκφανής ἡμιέλλην ἡμιεπές ἡμιέργαστος ἡμιεργής ἡμίεργος ἡμιέτης ἡμίεφθος ἡμιζύγιος ἡμίζωνον ἡμίζως ἡμιθαλής ἡμιθανής ἡμιθέα ἡμιθέαινα ἡμίθεος ἡμίθηλυς ἡμίθηρ ἡμιθῆτα ἡμιθνής ἡμίθνητος ἡμίθραυστος ἡμιθωράκιον ἡμιϊουδαῖος ἡμίιππος ἡμικάδιον ἡμίκακος ἡμικαλάθιον ἡμίκαυστος ἡμίκενος ἡμίκεντρος ἡμικεραμία ἡμικεραύνιος ἡμικεφάλαιον ἡμικεφάλιον ἡμικίριον ἡμικλάδευτος ἡμίκλαστος ἡμίκλειστος ἡμικλήριον ἡμικλίβανος ἡμίκλινον ἡμικόγγιον ἡμικόλλιον ἡμίκοπος ἡμικόριον ἡμικόσμιον ἡμικοτύλη ἡμικοτυλίειος ἡμικοτύλιον ἡμίκουρος ἡμικραής ἡμίκραιρα ἡμικρανία ἡμικρανικός ἡμίκρανον ἡμικρής ἡμικύαθος ἡμικυκλικός ἡμικύκλιον ἡμικύκλιος ἡμικυκλιώδης ἡμικυκλοειδής ἡμίκυκλον ἡμίκυκλος ἡμικύλινδρος ἡμίκυνες ἡμίκυπρον ἡμικώνιον ἡμίκῳον ἡμίλαγος ἡμιλάμιον ἡμίλαμπρος ἡμιλάσταυρος ἡμιλέπιστος ἡμίλεπτος ἡμίλευκος ἡμιλιτριαῖος ἡμιλίτριον ἡμίλιτρον ἡμίλουτος ἡμιλοχία ἡμιλοχίτης ἡμιμαθής ἡμιμανής ἡμιμάραντος ἡμιμάσητος ἡμιμέγιστον ἡμιμέδιμνον ἡμιμεθής ἡμιμέθυσος ἡμιμείλιον ἡμιμέριστος ἡμίμεστος ἡμίμετρον ἡμίμηδος ἡμιμηνιαῖος ἡμίμιτρον ἡμιμναῖον ἡμιμόδιον ἡμιμοιριαῖος ἡμιμοίριον ἡμιμόριον ἡμιμόχθηρος ἥμιμυ ἡμίνα ἡμίναυλον ἡμίναυον ἡμινεοτελής ἡμίνηρος ἡμίξεστον ἡμίξηρος ἡμιξύρητος ἡμιοβόλιον ἡμιόγδοον ἡμιόδελος ἡμιόδιον ἡμιόδιος ἡμιολιασμός ἡμιολίζω ἡμιόλιος ἡμιολίς ἡμιόλκιον ἡμιονάγριον ἡμιόνειος ἡμιονηγός ἡμιονικός ἡμιόνιον ἡμιονίτης ἡμιονῖτις ἡμιονόκουρος ἡμίονος ἡμίοπλος ἡμίοπος ἡμίοπτος ἡμιουγκιαῖος ἡμιούγκιον ἡμιπαγής ἡμιπαθής ἡμιπαχής ἡμιπέλεκκον ἡμιπέπειρος ἡμίπεπτος ἡμιπέπων ἡμιπέρσης ἡμιπήχειον ἡμιπηχυαῖος ἡμίπηχυς ἡμίπλεθρον ἡμίπλεκτος ἡμίπλευρος ἡμιπλέως ἡμίπλεως ἡμιπληγής ἡμιπληγία ἡμιπλήξ ἡμιπλήρης ἡμιπλήρωτος ἡμιπλίνθιον ἡμίπνικτος ἡμίπνοος ἡμιποδιαῖος ἡμιπόδιον ἡμιπόδιος ἡμιποίητος ἡμίπολον ἡμιπόνηρος ἡμίπους ἡμίπτωτος ἡμιπύργιον ἡμίπυρος ἡμιπύρωτος ἡμιρενής ἡμιρόδιον ἡμιρραγής ἡμιρρήνιον ἡμιρρομβιαῖος ἡμιρρόμβιον ἡμιρρόπως ἡμίρρυπος ἡμισάκιον ἡμισάκις ἡμισάλευτος ἡμισαπής ἡμίσεια ἡμισειάζω ἡμισελήνιον ἡμισεύελπις ἡμίσευμα ἡμισευτής ἡμισεύω ἡμισιάζω ἡμίσικλον ἡμίσιος ἡμίσκουτον ἡμίσοφος ἡμισπάθιον ἡμίσπαστος ἡμισπιθαμιαῖος ἡμισπίθαμος ἡμίσπονδος ἡμισταδιαῖος ἡμιστάδιον ἡμιστατήρ ἡμιστάτηρον ἡμιστίχιον ἡμιστρατιώτης ἡμιστρόγγυλος ἡμιστρόφιον ἡμισύδουλος ἡμισύθλαστος ἡμισύνθεσις ἥμισυς ἡμισύτριτον ἡμισυχοῖνιξ ἡμισύχοιρος ἡμισφαγής ἡμισφαίριον ἡμισφήκιον ἡμίσχετος ἡμίσχοινον ἡμιταινίδιον ἡμιταλαντιαῖος ἡμιτάλαντον ἡμιτάριχος ἡμίτεια ἡμιτέλεια ἡμιτέλεστος ἡμιτελέω ἡμιτελής ἡμιτεσσέριον ἡμιτέταρτον ἡμιτετράγωνος ἡμιτέχνιον ἡμιτιεύς ἡμιτμής ἡμίτμητος ἡμιτομίας ἡμίτομον ἡμίτομος ἡμιτονιαῖος ἡμιτόνιον ἡμιτρής ἡμιτριβής ἡμιτρίγωνος ἡμιτριταϊκός ἡμιτριταῖος ἡμίτριτον ἡμίτριψις ἡμίτρωτος ἡμιτύβιον ἡμιτύεκτον ἡμιτύλιον ἡμιτυμπάνιστος ἡμίϋπνος ἡμιΰφαντος ἡμιυφής ἡμιφαής ἡμιφάλακρος ἡμιφανής ἡμιφάριον ἡμίφατος ἡμίφαυλος ἡμίφαυστος ἥμιφι ἡμίφλεκτος ἡμιφόριον ἡμιφόρμιον ἡμίφρακτος ἡμιφυής ἡμίφωνος ἡμιφωσώνιον ἡμίχα ἡμίχιον ἡμίχλωρος ἡμιχοαῖος ἡμιχοεῖος ἡμιχοινίκιον ἡμιχοίνικος ἡμιχοῖνιξ ἡμίχοιρον ἡμιχολώδης ἡμίχοον ἡμιχόριον ἡμίχρηστος ἡμιχρύσους ἡμιχώνη ἡμιχώριον ἡμίχωστος ἡμιψίλιον ἡμίψυκτος ἡμίψυχος ἡμιωβελιαῖος ἡμιωβέλιον ἡμιώβολον ἡμιωρία ἡμιωριαῖος ἡμιώριον ἧμμαι ἤμορος ἦμος ἡμός ἡμοσύνη ἠμυόεις ἠμύω ἠμφισβητημένως ἡμωδίαν ἥμων ἤμων ἤν ἦν ἠναγκασμένως ἠναίνετο ἠναντιωμένως ἤνεγκα ἤνεικα ᾔνεκα ἠνεκής ἠνέμιον ἠνεμοειδές ἠνεμόεις ἠνεμόφοιτος ἤνετο ἡνία ἤνια ᾐνιγμένως ἠνίδε ἡνίκα ἡνίον Ἠνιοπεύς ἡνιοποιεῖον ἡνιορράφος ἡνιοστροφέω ἡνιοστρόφος ἡνιοχαράτης ἡνιοχεία ἡνιοχεύς ἡνιοχευτικός ἡνιοχεύω ἡνιοχέω Ἠνιόχη ἡνιόχη ἡνιόχησις ἡνιοχητικός ἡνιοχικός ἡνίοχος Ἡνίοχος ἠνίπαπε ἤνις ἦνις ἡνίσκος ἦνον Ἠνοπίδης ἠνορέα ἠνορέη ἦνοψ Ἦνοψ ἤνπερ ἤνσει ἤντεον ἧντο ἤνυστρον ἤνυτο ἠνώγεα ἡνωμένως ἠνώχλουν ἦξε ἠξις Ἠοῖαι ἠοῖος ἤομεν ἡονή ἠόνιος ᾐόνιος ἧος ἠπανάω ἠπανία ἠπάομαι ἧπαρ ἡπατηρός ἡπατιαῖος ἡπατίας ἡπατίζω ἡπατικός ἡπάτιον ἡπατῖτις ἡπατοειδής ἥπατος ἡπατοσκοπέω ἡπατοσκοπία ἡπατοσκοπικός ἡπατόσκοπος ἡπατουργός ἡπατοφαγέομαι ἤπαφε ἠπεδανός ἠπειγμένως ἠπειρογενής ἠπειρόθεν ἤπειρόνδε ἤπειρος Ἤπειρος ἠπειρόω ἠπειρώτης ἠπειρωτικός Ἠπειρωτικός ἤπερ ᾗπερ ἠπερόπευμα ἠπεροπεύς ἠπεροπευτής ἠπεροπεύω ἠπεροπηΐς ἤπησις ἠπητήριον ἠπητής ἤπητρον ἠπιαίνω ἠπιαλέω ἠπιάλης ἠπίαλος ἠπιαλώδης ἠπιάργυρον ἠπιάω ἠπιοδίνητος ἠπιόδωρος ἠπιοδώτης ἠπιόθυμος ἠπιόλης ἠπιόλιον ἡπίολος ἠπιόμοιρος ἠπιόμυθος ἤπιος ἠπιότης ἠπιόφρων ἠπιόχειρ ἠπιόω ἠπίταδες ἡπλωμένως ἤπου ἦπου ἠπύη ἠπύτα ἠπύτης Ἠπυτίδης ἠπύω Ἤρ ἦρ ἦρα Ἥρα ἤρα Ἡραία Ἡραιεύς ἠραινεῖ Ἡραῖον Ἥραιον Ἡραῖος ἠραιωμένως ἤρακεν Ἡρακλέης Ἡράκλεια Ἡρακλεία Ἡρακλεῖδαι Ἡρακλείδης Ἡράκλειον Ἡρακλειοξανθίας Ἡράκλειος Ἡρακλείτειος Ἡρακλειτίζω Ἡρακλειτιστής Ἡράκλειτος Ἡρακλεών Ἡρακλεώτης Ἡρακλήειος Ἡρακληΐς Ἡρακλῆς Ἡρακλίσκος ἠράνθεμον ἤρανος Ἤραος ἤραρε Ἡράσιος ἤρατο ἠρᾶτο ἠρέμα ἠρεμάζω ἠρεμαῖος ἠρεμαιότης ἠρεμεί ἠρεμέω ἠρέμησις ἠρεμητέον ἠρεμί ἠρεμία ἠρεμίζω ἠρέμιος ἠρέμισις ἠρέμισμα ἤρεμος ἠρεμότης ἠρεσίδες ᾕρευν Ἥρη ἠρήρει ἠρήρειστο ήρης ἦρι ἠριγένεια ἠριγένειον ἠριγενής ἠριγέρων Ἠριδανός ἠριεργής ἠριεύς Ἠρικαπαῖος ἤρικε ἠρινόθερμον ἠρινολόγος ἠρινός ἠρίον ἤριον ἤριπε ἠριπόλη Ἡριππίδας ἠρισάλπιγξ ἠρίσκος ἠρίστριον ἠρίφακον ᾐρμένως ἡρμοσμένως ἠροάνθια Ἡρόδοτος ἠροικάκαι ἡροϊκός ἦρος Ἡροφάνεια ἠρόχια ἡρπαγμένως ἦρσα ἠρύγγιον ἠρυγγίς ἤρυγγος ἤρυγε ἥρυς ἥρῳ ἠρῶ ἡρώασσα Ἡρώδης Ἡρῴδης ἡρώειον ἠρώησαν ἡρωίαμβος ἡρωίζω ἡρωικός ἡρωίνη ἡρώιος ἡρωίς ἡρωισμός ἡρώϊσσα ἡρωϊστής Ἥρων ἠρώνα ἡρωογονία ἡρωολογέω ἡρωολογία ἡρῷον ἡρῷος ἡρώπτει ἥρως ἡρῷσσα ἡρωφόρος ἦς ᾖσα ἧσαι Ἠσαΐας ἥσατο ἥσειν ἦσθα ἥσθημα ἡσιεπής Ἡσίοδος Ἡσιόνη ἧσις ἤσιχερ ἤσκειν ἠσκημένως ᾖσμεν ἧσο ἧσσα ἡσσάομαι ἡσσητέος ἡσσόνως ἥσσων ἥσται ἤστην ἡστικός ἡστός ἡσυχᾷ ἥσυχα ἡσυχάζω ἡσυχαῖος ἡσυχαίτερος ἡσυχαστέον ἡσυχαστής ἡσυχαστικός ἡσυχάστρια ἡσυχάω ἡσυχῇ ἡσυχῆ ἡσυχία Ἡσυχίδες ἡσυχίη ἡσυχικός ἡσύχιμος ἡσύχιος ἡσυχιότης ἡσυχόομαι ἡσυχοποιός ἥσυχος ᾐσχυμμένος ἦτα ἤτε ἦτε ᾐτιάασθε ἤτοι ἦτορ ἠτριαῖος ἤτριον ἦτρον ἧττα ἥττημα ἥττων ἤτω ἠΰ ἠύ ἠυγένειος ηὔδα ἠύκομος ηὐξημένως ἠύπυργος ἠΰς ἤυσε ἠΰτε ηὐτοματισμένως ἠύχορος Ἡφαιστεῖον Ἡφαίστειος Ἡφαίστια Ἡφαιστιάς Ἡφαίστιος Ἡφαιστῖτις Ἡφαιστιών Ἡφαιστόδαπτα Ἡφαιστόπονος Ἥφαιστος Ἡφαιστότευκτος Ἡφαιστόχειρος ἧφι ἠχάνω ἠχέεις ἠχεῖον ἠχέτης ἠχέω ἠχή ἠχήεις ἤχημα ἠχῆνες ἠχητής ἠχητικός ἤχθετο ἧχι ᾗχι ἠχικός ἡχοῖ ἠχόπους ἦχος ἡχοῦ ἠχώ Ἠχώ ἠχώδης ἠώα ἠῶθεν ἠῶθι ἠώκοιτος ᾐών ἠῷος ἠώς