Εδώ αρχειοθετούνται επεξεργασίες που έχουν γίνει με τον Τάλω-FocalPointBot και έχουν προηγουμένως παρουσιαστεί / συζητηθεί στο Συζήτηση χρήστη:FocalPoint/Πρότυπα οδηγιών αυτόματων επεξεργασιών. Στις παρακάτω σελίδες βρίσκονται συζητήσεις και προσχέδια των επεξεργασιών. Με τελεία σε εσοχή, βρίσκονται συζητήσεις, αποφάσεις ή εγκρίσεις. Απλή εσοχή είναι απλώς υπο-θέμα.

Χρήστης:FocalPointBot/done/2019Επεξεργασία

Χρήστης:FocalPointBot/done/2020 01-04Επεξεργασία

Χρήστης:FocalPointBot/done/2020 05-08Επεξεργασία

Χρήστης:FocalPointBot/done/2020 09-12Επεξεργασία

Χρήστης:FocalPointBot/done/2021Επεξεργασία

Χρήστης:FocalPointBot/done/2022Επεξεργασία