κοινότοπος στα αγγλικά, να προστεθούν στο τέλος: pedestrian, dull, plodding, boring, tedious, monotonous, uneventful, unremarkable, tiresome, wearisome, uninspired, uncreative, unimaginative, unexciting, uninteresting, lifeless, dry; unvarying, unvaried, repetitive, repetitious, routine, commonplace, average, workaday; ordinary, everyday, unoriginal, derivative, mediocre, run-of-the-mill, flat, prosaic, matter-of-fact, turgid, stodgy, mundane, humdrum; ανεπίσημο: OK, so-so, bog-standard, vanilla, plain vanilla, nothing to write home about, not so hot, not up to much; common or garden; half-pie


σβήσε όμως τα διπλά!

Επιστροφή στη σελίδα "κοινότοπος".