γένος {{{{{γέν}}}}} μη μετρήσιμο
ονομαστική/αιτιατική ro-κλίση χωρών
γενική/δοτική {{{1}}}