Πρότυπο για την παρουσίαση συλλαβισμού. Τοποθετείται στην Ενότητα ==={{προφορά}}===
κάτω από το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο {{ΔΦΑ}} (αν υπάρχει), παρ' όλο που πρόκειται για τυπογραφική σύμβαση. Στα νέα ελληνικά, διαφέρει συχνά από την προφορική συλλαβοποίηση.
Παράδειγμα, στο λήμμα μεταγραμματίζω.

: {{συλλ|με|τα|γραμ|μα|τί|ζω}}   με άνω και κάτω τελεία για την εσοχή, εμφανίζει

τυπογραφικός συλλαβισμός: με‐τα‐γραμ‐μα‐τί‐ζω


Διπλός συλλαβισμός (υποθετικά, αν χρειαστεί)

γράφουμε π.χ. {{συλλ|δια|φέ|ρω ''ή'' δι|α|φέ|ρω}}

εμφανίζει: τυπογραφικός συλλαβισμός: δια‐φέ‐ρω ή δι‐α‐φέ‐ρω

Αριθμητικές παράμετροι σε κάθε θέση γράφουμε μια συλλαβή: Δέχεται έως και 15 συλλαβές.

Ονομαστική παράμετρος

Στο λήμμα βαθμός

τυπογραφικός συλλαβισμός: βαθ‐μός
παλιότερος συλλαβισμός: βα‐θμός

Στο λήμμα προσαράζω

τυπογραφικός συλλαβισμός: προ‐σα‐ρά‐ζω
παλιότερος συλλαβισμός: προσ‐α‐ρά‐ζω

Σημειώσεις

  • Η φωνητική συλλαβοποίηση στη φωνηματική καταγραφή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου ({{ΔΦΑ}}, που σημειώνεται με τελίτσες) συχνά διαφοροποιείται από τον τυπογραφικό ή μορφολογικό συλλαβισμό