Πρότυπο για την παρουσίαση συλλαβισμού. Τοποθετείται στην Ενότητα ==={{προφορά}}===
κάτω από το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο {{ΔΦΑ}} (αν υπάρχει).
Παράδειγμα, στο λήμμα μεταγραμματίζω.

: {{συλλ|με|τα|γραμ|μα|τί|ζω}}   με άνω και κάτω τελεία για την εσοχή, εμφανίζει

συλλαβισμός: με‐τα‐γραμ‐μα‐τί‐ζω

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι σε κάθε θέση γράφουμε μια συλλαβή: Δέχεται έως και 15 συλλαβές.

Ονομαστική παράμετρος

Παραδείγματα
Στο λήμμα βαθμός

συλλαβισμός: βαθ‐μός
παλαιός συλλαβισμός: βα‐θμός

Στο λήμμα προσαράζω

συλλαβισμός: προ‐σα‐ρά‐ζω
παλαιός συλλαβισμός: προσ‐α‐ρά‐ζω

Σημειώσεις

  • Η φωνητική συλλαβοποίηση στη φωνηματική καταγραφή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου ({{ΔΦΑ}}, που σημειώνεται με τελίτσες) συχνά διαφοροποιείται από τον τυπογραφικό ή μορφολογικό συλλαβισμό