{{στον ενικό}}
εμφανίζει


Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία στον ενικό. Υπάρχει όμως και πληθυντικός αριθμός για τη λέξη.(σημείωση)
Πρότυπο που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των κατηγοριών κλίσεων για λέξεις που κλίνονται συνήθως στον ενικό.