(μεταφορικά)

Σύντομη μορφή: {{μτφρ}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που χρησιμοποιούνται μεταφορικά