(καθομιλουμένη)

Σύντομη μορφή: {{καθομ}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) της καθομιλουμένης