Χρησιμοποιείται σε πίνακες κλίσης όπως στην Πρότυπα κλίσεων για διάφορες γλώσσες.
Για γλώσσες εκτός από τα ελληνικά, προσθέτουμε μια παράμετρο με τον κωδικό ISO γλώσσας ώστε να υπάρχει tooltip με τον όρο και στα ελληνικά και στη γλώσσα που προσδιορίζουμε.


Template used in inflection talbes for various languages.
Plus a parameter with the language ISO code, to get a tooltip both in Greek and the language defined.


Βοηθήστε μας να συμπληρώσουμε τους όρους για περισσότερες γλώσσες!
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία και συμπληρώστε.
-
Please help us add terms for more languages!
Click at Επεξεργασία and edit.


Παραδείγματα - Examples

γράφουμε   και εμφανίζει σύνδεσμο με τίτλο και στη γλώσσα του λήμματος on mouseover
{{ενικ}} →   ενικός
{{ενικ|de}} →   ενικός
{{ενικ|en}} →   ενικός
{{ενικ|fr}} →   ενικός
{{ενικ|ru}} →   ενικός