Πρότυπο:βιβλιογραφία/οδηγίες4

Ονομαστικές παράμετροι

  • |0=-   Παραμένει ο σύνδεσμος και εξαφανίζονται τα στοιχεία του λεξικού
    Χρήσιμο για σύνδεση με περισσότερα από ένα λήμματα.
  • |00=-   Εξαφανίζεται ο σύνδεσμος, παραμένουν τα στοιχεία του λεξικού.
    Χρήσιμο σε βιβλιογραφίες για απλή αναφορά.