Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Παράρτημα:Προφορά/γαλλικά»

(→‎Français moderne traditionnel: mise en tableau du 2))
|rowspan=2| in im ain aim en || /ɛ̃/ || [[vin|v'''in''']] /v'''ɛ̃'''/, [[timbre|t'''im'''bre]] /t'''ɛ̃'''bʁ/, [[pain|p'''ain''']] /p'''ɛ̃'''/, [[daim|d'''aim''']] /d'''ɛ̃'''/, [[agenda|ag'''en'''da]] /a.ʒ'''ɛ̃'''.da/, ''in'' avant consonne: [[incertain|'''in'''cert'''ain''']] /'''ɛ̃'''.sɛʁ.t'''ɛ̃'''/
|-
| /in/ || ''in'' avant voyelle: [[inapte|'''in'''apte]] /i.napt/
|-
| un || /œ̃/ || [[un|'''un''']] /œ̃/, [[nom commun|nom comm'''un''']] /nõ kɔ.m'''œ̃'''/
|}
{{clr}}
 
== Consonnes ==
 
==b==
* [[bout|'''b'''out]]: /b/ /'''b'''u/
 
<div style="clear:both"><!-- tableaux contenus: tous flottants à gauche, pour accessibilité -->
==c ç==
{|class="table-jaune" style="float:left;margin:1em"
* [[cou|'''c'''ou]] : /k/ /'''k'''u/
|+ Voyelles
* [[ici|i'''c'''i]] : /s/ /i.'''s'''i/
|-
* [[ça|'''ç'''a]] : /s/ /'''s'''a/
!scope="col" | Lettres || Phonèmes || Exemples
* [[seconde|se'''c'''onde]] : /g/ /sə.'''g'''ɔ̃d/
|-
 
| b || /b/ || [[bout|'''b'''out]] /'''b'''u/
==ch, sch, sh==
|-
* [[chou|'''ch'''oux]]: /ʃ/ /'''ʃ'''u/
*|rowspan=3| c, ç || /k/ || [[schémacou|'''schc'''émaou]]: /ʃ/ /'''ʃk'''e.mau/
|-
* [[short|'''sh'''ort]]: /ʃ/ /'''ʃ'''ɔʁt/
| /s/ || [[ici|i'''c'''i]] /i.'''s'''i/, [[ça|'''ç'''a]] /'''s'''a/
 
|-
* [[chronomètre|'''ch'''ronomètre]] : /k/ /'''k'''ʁo.no.mɛtʁ/ ou /'''k'''ʁɔ.nɔ.mɛtʁ/
| /g/ || [[seconde|se'''c'''onde]] /sə.'''g'''ɔ̃d/
 
|-
==d==
|rowspan=2| ch, sch, sh || /ʃ/ || [[chou|'''ch'''oux]] /'''ʃ'''u/, [[schéma|'''sch'''éma]] /'''ʃ'''e.ma/, [[short|'''sh'''ort]] /'''ʃ'''ɔʁt/
* [[doux|'''d'''oux]]: /d/ /'''d'''u/
|-
 
| /k/ || [[chronomètre|'''ch'''ronomètre]] /'''k'''ʁo.no.mɛtʁ/ ou /'''k'''ʁɔ.nɔ.mɛtʁ/
==f ==
|-
* [[fou|'''f'''ou]]: /f/ /'''f'''u/
| d || /d/ || [[doux|'''d'''oux]] /'''d'''u/
 
|-
==g==
| f || /f/ || [[fou|'''f'''ou]] /'''f'''u/
* [[garde]] : /g/
|-
* [[guerre|'''gu'''erre]] : /ɡ/ /'''ɡ'''ɛʁ/ (Québec /'''ɡ'''ɛːʁ/)
*|rowspan=2| g || /g/ || [[gènegarde|'''g'''ènearde]]:, /ʒ/: /[[goût|'''ʒg'''ɛn/ (Québecoût]] /'''ʒɡ'''ɛːnu/))
|-
* [[goût|'''g'''oût]] : /ɡ/ /'''ɡ'''u/
| /ʒ/ || [[gène|'''g'''ène]] /'''ʒ'''ɛn/ (Québec /'''ʒ'''ɛːn/))
===gu===
|-
* [[aiguade]] : /g/
|rowspan=2| gu || /g/ || [[guerre|'''gu'''erre]] /'''ɡ'''ɛʁ/ (Québec /'''ɡ'''ɛːʁ/), [[aiguade|ai'''gu'''ade]]
* [[guanine]] : /gw/
|-
 
| /gw/ || [[guanine|'''gu'''anine]]
==h==
|-
* {{h aspiré|nocat=1}} les [[haricot|'''h'''aricot]]s : / / /le aʁiko/ (Québec : lɛ aʁiko)
*|rowspan=2| h || {{h muetaspiré|nocat=1}} || les hommes :[[haricot|'''h'''aricot]]s /le aʁiko/ /(Québec : .z‿ɔm/ aʁiko)
|-
 
| {{h muet|nocat=1}} || les [[hommes|ho'''mm'''es]] /lɛ.z‿ɔm/
==j==
|-
* [[joue|'''j'''oue]]: /ʒ/ /'''ʒ'''u/
| j || /ʒ/ || [[joue|'''j'''oue]] /'''ʒ'''u/
 
|-
==k kh==
*| k kh || /k/ || [[kaki|'''k'''a'''k'''i]] : /k/ /'''k'''a.'''k'''i/, [[khi|'''kh'''i]] /'''k'''i/
|-
* [[khi|'''kh'''i]] : /k/ /'''k'''i/
|rowspan=2| l || /l/ || [[loup|'''l'''oup]] /'''l'''u/
 
|-
==l==
*| /j/ || [[loupbillet|bi'''lll'''oupet]]: /lbi.'''j'''ɛ/, [[écureuil|écureu'''il''']] /e.ky.ʁœ'''lj'''u/
|-
* [[billet|bi'''ll'''et]]: /j/: /bi.'''j'''ɛ/
*| m || /m/ || [[écureuilmou|écureu'''ilm'''ou]]: /e.ky.ʁœ'''jm'''u/
|-
 
|rowspan=3| n || /n/ || [[nous|'''n'''ous]] /'''n'''u/, [[automne|auto'''mn'''e]] /o.tɔ'''n'''/
==m==
|-
* [[mou|'''m'''ou]]: /m/ /'''m'''u/
| /ɲ/ || [[agneau|a'''gn'''eau]] /a.'''ɲ'''o/, [[oignon|o'''ign'''on]] /ɔ.'''ɲ'''ɔ̃/
 
|-
*voir nasalisations
| /ŋ/ || [[parking|park'''ing''']] /paʁ.ki'''ŋ'''/
 
|-
==n==
*| p || /p/ || [[nouspou|'''np'''ousou]]: /n/ /'''np'''u/
|-
* [[automne|auto'''mn'''e]]: /n/ /o.tɔ'''n'''/
*| ph || /f/ || [[agneauphotographie|a'''gnph'''eauotogra'''ph'''ie]]: /ɲ'''f'''o.to.ɡʁa.'''f'''i/ ou /a'''f'''ɔ.tɔ.ɡʁa.'''ɲf'''oi/
|-
* [[oignon|o'''ign'''on]]: /ɲ/ /ɔ.'''ɲ'''ɔ̃/
*| q || /k/ || [[parkingcoq|parkco'''ingq''']]: /ŋ/ /paʁ.ki'''ŋk'''/
|-
 
|rowspan=2| qu || /k/ || [[quel|'''qu'''el]] /'''k'''ɛl/
*voir nasalisations
|-
 
| /kw/ || [[équation|é'''qu'''ation]] /e.'''kw'''a.sjɔ̃/
==p==
|-
* [[pou|'''p'''ou]] /p/ /'''p'''u/
| r rh || /ʁ/ || [[reine|'''r'''eine]] /'''ʁ'''ɛːn/, [[rhinocéros|'''rh'''inocéros]] /'''ʁ'''i.no.se.rɔs/<ref>La transcription du "r" standard en français est /ʁ/, mais la prononciation exacte peut varier selon la place de la lettre dans le mot, selon la région, l'accent, etc.</ref>
===ph===
|-
* [[photographie|'''ph'''otogra'''ph'''ie]]: /f/ /'''f'''o.to.ɡʁa.'''f'''i/ ou /'''f'''ɔ.tɔ.ɡʁa.'''f'''i/
|rowspan=2| s ss || /s/ || [[saut|'''s'''aut]] /'''s'''o/, [[poisson|poi'''ss'''on]] /pwa.sɔ̃/
 
|-
==q==
*| /z/ || [[coqpoison|copoi'''qs'''on]] : /k/ /kɔ'''k'''pwa.zɔ̃/
|-
===qu===
*|rowspan=2| t th || /t/ || [[queltout|'''qut'''elout]] : /k'''t'''u/, [[théorie|'''th'''éorie]] /'''kt'''ɛle.ɔ.ri/
|-
* [[équation|é'''qu'''ation]] : /kw/ /e.'''kw'''a.sjɔ̃/
| /sj/ || [[observation|observa'''ti'''on]] /ɔb.sɛʁ.va.'''sj'''ɔ̃/ (ou /ɔp.sɛʁ.va.'''sj'''ɔ̃/)
 
|-
==r rh==
*| v || /v/ || [[reinevous|'''rv'''eineous]]: /ʁ/ /ʁɛːn'''v'''u/
|-
* [[rhinocéros|'''rh'''inocéros]] : /ʁ/ /'''ʁ'''i.no.se.rɔs/
|rowspan=2| w || /v/ || [[wagon|'''w'''agon]] /'''v'''a.ɡɔ̃/
 
|-
La transcription du "r" standard en français est /ʁ/, mais la prononciation exacte peut varier selon la place de la lettre dans le mot, selon la région, l'accent, etc.
| /w/ || [[wapiti|'''w'''apiti]]: /'''w'''a.pi.ti/
 
|-
==s ss==
*| x || /s/ || [[sautdix|di'''sx'''aut]] : /s/ /di'''s'''o/
|-
* [[poisson|poi'''ss'''on]] : /s/ /pwa.sɔ̃/
*| /ks/ || [[poisonaxiome|poia'''sx'''oniome]] : /z/ /pwaa'''k.zɔ̃s'''jom/
|-
 
| /ɡz/ || [[xénophobe|'''x'''énophobe]] /'''ɡz'''e.no.fɔb/, [[existence|e'''x'''istence]] /ɛ'''ɡ.z'''is.tɑ̃s/
==t th==
|-
* [[tout|'''t'''out]] : /t/ /'''t'''u/
*| z || /z/ || [[théoriezoo|'''thz'''éorieoo]] : /t/ /'''tz'''e.o.ri/ (Québec : {{popu|nocat=1}} /zu/)
|}
* [[observation|observa'''ti'''on]]: /sj/ /ɔb.sɛʁ.va.'''sj'''ɔ̃/
{{clr}}
 
==v==
* [[vous|'''v'''ous]]: /v/ /'''v'''u/
 
==w==
* [[wagon|'''w'''agon]] : /'''v'''a.ɡɔ̃/
* [[wapiti|'''w'''apiti]]: /'''w'''a.pi.ti/
 
==x==
* [[dix|di'''x''']] : /s/ /di'''s'''/
* [[axiome|a'''x'''iome]] : /ks/ /a'''k.s'''jom/
* [[xénophobe|'''x'''énophobe]] : /ɡz/ /'''ɡz'''e.no.fɔb/
* [[existence|e'''x'''istence]] : /ɡz/ /ɛ'''ɡ.z'''is.tɑ̃s/
 
==z==
* [[zoo|'''z'''oo]] : /z/ /'''z'''o/ (Québec : {{popu|nocat=1}} /zu/)
 
= Troisième approche =
== Introduction ==
* Le français possède un [[alphabet]] de '''26''' lettres (plus 13 voyelles accentuées, 1 consonne à cédille et 2 ligatures), un peu moins de '''40''' sons (ou [[phonème]]s) et... environ '''700''' manières de les écrire (ou [[graphème]]s)!
* Cette page a pour but de dresser un inventaire de la façon dont s’écrivent les sons en français. On peut déjà faire une première remarque. À l’instar de l’arabe, les sons ne s’écrivent pas de la même manière suivant qu’ils sont '''isolés''', en position '''initiale''' dans un mot, en position '''médiane''' ou en position '''finale'''.
19

επεξεργασίες