Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Παράρτημα:Προφορά/γαλλικά»

| /ɑː/ || [[tâche|t'''â'''che]] /t'''ɑː'''ʃ/
|-
|rowspan=4| é ê è e (ai est et ez) || /e/ || [[blé|bl'''é''']] /bl'''e'''/, '''[[et]]''' (conjonction de coordination) /'''e'''/, '''ai''' (verbe "[[avoir]]") /'''e'''/, parl'''ez''' (verbe [[parler]]) /paʁ.l'''e'''/
|-
| /ɛ/ || [[mettre|m'''e'''ttre]] /m'''ɛ'''tʁ/, [[mètre|m'''è'''tre]] /m'''ɛ'''tʁ/ (Québec /m'''ɛː'''tʁ/), '''aie''' (verbe "[[avoir]]") /'''ɛ'''/, '''est''' (verbe "[[être]]") /'''ɛ'''/, [[minet|min'''et''']] /ɛ/ /mi.n'''ɛ'''/
|-
| /ɛ/ ou /ɛː/ || [[maître|m'''aî'''tre]] /m'''ɛː'''tʁ/, [[tête|t'''ê'''te]] /t'''ɛː'''t/, [[bête|b'''ê'''te]] /bɛːt/
|-
| /ə/ || [[le|l'''e''']] /l'''ə'''/
| /e/ || [[cœlacanthe|c'''œ'''lacanthe]] /<u>s</u>'''e'''.la.kɑ̃t/
|}
{{clr}}
 
<div style="clear:both"><!-- tableaux contenus: tous flottants à gauche, pour accessibilité -->
== Nasalisations ==
{|class="table-jaune" style="float:left;margin:1em"
==on om ==
==|+ Nasalisations ==
* [[on|'''on''']]: /ɔ̃/ /ɔ̃/ (Québec /õ/)
|-
* [[ont|'''ont''']]: /ɔ̃/ /ɔ̃/
!scope="col" | Lettres || Phonèmes || Exemples
*: [[observation|observati'''on''']]: /ɔ̃/ /ɔb.sɛʁ.va.sj'''ɔ̃'''/
|-
* [[ombre|'''om'''bre]] : /ɔ̃/ /ɔ̃bʁ/ (Québec /õbʁ/)
| on om || /ɔ̃/ || [[on|'''on''']] /ɔ̃/ (Québec /õ/), [[ont|'''ont''']] /ɔ̃/, [[observation|observati'''on''']] /ɔb.sɛʁ.va.sj'''ɔ̃'''/, [[ombre|'''om'''bre]] /ɔ̃bʁ/ (Québec /õbʁ/)
 
|-
==en em an am aon ==
| en em an am aon || /ɑ̃/ || [[sens|s'''en'''s]] /s'''ɑ̃'''s/, [[sans|s'''an'''s]] /s'''ɑ̃'''/, [[empirique|'''em'''pirique]] /'''ɑ̃'''.pi.ʁik/, [[ampère|'''am'''père]] /'''ɑ̃'''.pɛʁ/, [[taon|t'''aon''']] /t'''ɑ̃'''/ (Québec : {{popu|nocat=1}} /tɔ̃/))
* [[sens|s'''en'''s]]: /ɑ̃/ /s'''ɑ̃'''s/
|-
* [[sans|s'''an'''s]]: /ɑ̃/ /s'''ɑ̃'''/
|rowspan=2| in im ain aim en || /ɛ̃/ || [[vin|v'''in''']] /v'''ɛ̃'''/, [[timbre|t'''im'''bre]] /t'''ɛ̃'''bʁ/, [[pain|p'''ain''']] /p'''ɛ̃'''/, [[daim|d'''aim''']] /d'''ɛ̃'''/, [[agenda|ag'''en'''da]] /a.ʒ'''ɛ̃'''.da/, ''in'' avant consonne: [[incertain|'''in'''cert'''ain''']] /'''ɛ̃'''.sɛʁ.t'''ɛ̃'''/
* [[empirique|'''em'''pirique]]: /ɑ̃/ /'''ɑ̃'''.pi.ʁik/
|-
* [[ampère|'''am'''père]]: /ɑ̃/ /'''ɑ̃'''.pɛʁ/
*| /in/ || ''in'' avant voyelle: [[inapte]]: /in/ /i.napt/
* [[taon|t'''aon''']]: /ɑ̃/ /t'''ɑ̃'''/ (Québec : {{popu|nocat=1}} /tɔ̃/))
|-
 
*:| un || /œ̃/ || [[un|'''un''']] /œ̃/, [[nom commun|nom comm'''un''']]: /œ̃/ /nõ kɔ.m'''œ̃'''/
== in im ain aim en ==
|}
* [[vin|v'''in''']]: /ɛ̃/ /v'''ɛ̃'''/
{{clr}}
* [[timbre|t'''im'''bre]]: /ɛ̃/ /t'''ɛ̃'''bʁ/
* [[pain|p'''ain''']]: /ɛ̃/ /p'''ɛ̃'''/
* [[daim|d'''aim''']]: /ɛ̃/ /d'''ɛ̃'''/
* [[agenda|ag'''en'''da]]: /ɛ̃/ /a.ʒ'''ɛ̃'''.da/
* ''in'' avant consonne: [[incertain|'''in'''cert'''ain''']] /ɛ̃/ /'''ɛ̃'''.sɛʁ.t'''ɛ̃'''/
* ''in'' avant voyelle: [[inapte]]: /in/ /i.napt/
 
==un==
*[[un|'''un''']]: /œ̃/ /œ̃/
*: [[nom commun|nom comm'''un''']]: /œ̃/ /nõ kɔ.m'''œ̃'''/
 
== Consonnes ==
 
{{-note-}}
: Il y a aussi l’inclassable ''[[fuel]]'' {{pron|fjul}}, c’est-à-dire le son {{pron|ju}} donné par la graphie '''ue''' venue de l’anglais.
 
= Structure syllabique =
19

επεξεργασίες