Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Παράρτημα:Προφορά/γαλλικά»

fusion d'historique
μ
(fusion d'historique)
{{prononciation}}
{{infobox langue|fr}}
 
== Tableau de l’API du français traditionnel ==
<div style="clear:both"><!-- tableaux contenus: tous flottants à gauche, pour accessibilité -->
{|class="table-jaune" style="float:left;margin:1em"
|+ Voyelles
|-
!scope="col" style="width:4em"| API
!scope="col" style="width:4em"| X-SAMPA
!scope="col" style="width:7em"| Syllabe ouverte
!scope="col" style="width:7em"| Syllabe fermée
|-
|class="API"| [[:media:Close front unrounded vowel.ogg|/i/]] || /i/ || [[dit|d'''i'''t]] {{pron|di}} || [[dite|d'''i'''te]] {{pron|dit}}
|-
|class="API"| [[:media:Close-mid front unrounded vowel.ogg|/e/]] || /e/ || [[dé|d'''é''']] {{pron|de}} || —
|-
|class="API"| [[:media:Open-mid front unrounded vowel.ogg|/ɛ/]] || /E/ || [[dais|d'''ai'''s]] {{pron|dɛ}} || [[dette|d'''e'''tte]] {{pron|dɛt}}
|-
|class="API"| [[:media:Fr-Un-fr FR-Paris.ogg|/ɛ̃/]] || /E~/|| [[daim|d'''aim''']] {{pron|dɛ̃}} || [[plainte|pl'''ain'''te]] {{pron|plɛ̃t}}
|-
|class="API"| [[:media:Fr-un-fr_BE.ogg|/œ̃/]] || /9~/ || [[d’]][[un|'''un''']] {{pron|d‿œ̃}} || [[junte|j'''un'''te]] {{pron|ʒœ̃t}}
|-
|class="API"| [[:media:Open-mid front rounded vowel.ogg|/œ/]] || /9/ || — || [[jeune|j'''eu'''ne]] {{pron|ʒœn}}
|-
|class="API"| [[:media:Schwa.ogg|/ə/]] || /@/ || [[de|d'''e''']] {{pron|də}}<br><small>(non accentuée)</small> || [[devenu|d'''e'''venu]] {{pron|də.və.ny}}<br><small>(non accentuée)</small>
|-
|class="API"| [[:media:Close-mid front rounded vowel.ogg|/ø/]] || /2/ || [[deux|d'''eu'''x]] {{pron|dø}} || [[jeûnait|j'''eû'''ne]] {{pron|ʒøn}}
|-
|class="API"| [[:media:Close front rounded vowel.ogg|/y/]] || /y/ || [[dû|d'''û''']] {{pron|dy}} || [[lutte|l'''u'''tte]] {{pron|lyt}}
|-
|class="API"| [[:media:Close back rounded vowel.ogg|/u/]] || /u/ || [[doux|d'''ou'''x]] {{pron|du}} || [[loutre|d'''ou'''ze]] {{pron|duz}}
|-
|class="API"| [[:media:Close-mid back rounded vowel.ogg|/o/]] || /o/ || [[dos|d'''o'''s]] {{pron|do}} || [[dôme|d'''ô'''me]] {{pron|dom}}
|-
|class="API"| [[:media:Open-mid back rounded vowel.ogg|/ɔ/]] || /O/ || — || [[lotte|l'''o'''tte]] {{pron|lɔt}}
|-
|class="API"| [[:media:Fr-on.ogg|/ɔ̃/]] || /O~/|| [[dont|d'''on'''t]] {{pron|dɔ̃}} || [[monte|m'''on'''te]] {{pron|mɔ̃t}}
|-
|class="API"| [[:media:Fr-en.ogg|/ɑ̃/]] || /A~/|| [[dent|d'''en'''t]] {{pron|dɑ̃}} || [[lente|l'''en'''te]] {{pron|lɑ̃t}}
|-
|class="API"| [[:media:Open back unrounded vowel.ogg|/ɑ/]] || /A/ || [[mât|m'''â'''t]] {{pron|mɑ}} || [[âme|'''â'''me]] {{pron|ɑm}}
|-
|class="API"| [[:media:Open front unrounded vowel.ogg|/a/]] || /a/ || [[da|d'''a''']] {{pron|da}} || [[dan|d'''a'''n]] {{pron|dan}}
|}
{|class="table-jaune" style="float:left;margin:1em"
|+ Semi-consonnes
|-
!scope="col" style="width:4em"| API
!scope="col" style="width:4em"| X-SAMPA
!scope="col" style="width:7em"| Initiale
!scope="col" style="width:7em"| Finale
|-
|class="API"| [[:media:Palatal approximant.ogg|/j/]] || /j/ || [[yeux|'''y'''eux]] {{pron|jø}} || [[fille|fi'''lle''']] {{pron|fij}}
|-
|class="API"| [[:media:Labial-palatal_approximant.ogg|/ɥ/]] || /H/ || [[huée|h'''u'''ée]] {{pron|ɥe}} || —
|-
|class="API"| [[:media:Voiced labio-velar approximant.ogg|/w/]] || /w/ || [[oui|'''ou'''i]] {{pron|wi}} || —
|}
{|class="table-jaune" style="float:left;margin:1em"
|+ Consonnes
|-
!scope="col" style="width:4em"| API
!scope="col" style="width:4em"| X-SAMPA
!scope="col" style="width:7em"| Initiale
!scope="col" style="width:7em"| Finale
|-
|class="API"| [[:media:Alveolar nasal.ogg|/n/]] || /n/ || [[nan|'''n'''an]] {{pron|nɑ̃}} || [[canne|ca'''nn'''e]] {{pron|kan}}
|-
|class="API"| [[:media:Palatal nasal.ogg|/ɲ/]] || /J/ || [[gnon|'''gn'''on]] {{pron|ɲɔ̃}} || [[cagne|ca'''gn'''e]] {{pron|kaɲ}}
|-
|class="API"| [[:media:Retroflex nasal.ogg|/ŋ/]] || /N/ || — || [[ping|pi'''ng''']] {{pron|piŋ}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiced velar plosive.ogg|/ɡ/]] || /g/ || [[gant|'''g'''ant]] {{pron|ɡɑ̃}} || [[cague|ca'''g'''ue]] {{pron|kaɡ}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiceless velar plosive.ogg|/k/]] || /k/ || [[quand|'''qu'''and]] {{pron|kɑ̃}} || [[caque|ca'''qu'''e]] {{pron|kak}}
|-
|class="API"| [[:media:Bilabial nasal.ogg|/m/]] || /m/ || [[ment|'''m'''ent]] {{pron|mɑ̃}} || [[came|ca'''m'''e]] {{pron|kam}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiced bilabial plosive.ogg|/b/]] || /b/ || [[banc|'''b'''anc]] {{pron|bɑ̃}} || [[cab|ca'''b''']] {{pron|kab}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiceless bilabial plosive.ogg|/p/]] || /p/ || [[pend|'''p'''end]] {{pron|pɑ̃}} || [[cape|ca'''p'''e]] {{pron|kap}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiced labiodental fricative.ogg|/v/]] || /v/ || [[vent|'''v'''ent]] {{pron|vɑ̃}} || [[cave|ca'''v'''e]] {{pron|kav}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiceless labiodental fricative.ogg|/f/]] || /f/ || [[fend|'''f'''end]] {{pron|fɑ̃}} || [[gaffe|ga'''ff'''e]] {{pron|ɡaf}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiced alveolar plosive.ogg|/d/]] || /d/ || [[dans|'''d'''ans]] {{pron|dɑ̃}} || [[clade|cla'''d'''e]] {{pron|klad}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiceless alveolar plosive.ogg|/t/]] || /t/ || [[tant|'''t'''ant]] {{pron|tɑ̃}} || [[patte|pa'''tt'''e]] {{pron|pat}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiced postalveolar fricative.ogg|/ʒ/]] || /Z/ || [[gens|'''g'''ens]] {{pron|ʒɑ̃}} || [[cage|ca'''g'''e]] {{pron|kaʒ}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiceless postalveolar fricative.ogg|/ʃ/]] || /S/ || [[chant|'''ch'''ant]] {{pron|ʃɑ̃}} || [[cache|ca'''ch'''e]] {{pron|kaʃ}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiced alveolar fricative.ogg|/z/]] || /z/ || [[zen|'''z'''en]] {{pron|zɛn}} || [[case|ca'''s'''e]] {{pron|kaz}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiceless alveolar fricative.ogg|/s/]] || /s/ || [[sans|'''s'''ans]] {{pron|sɑ̃}} || [[casse|ca'''ss'''e]] {{pron|kas}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiced uvular fricative.ogg|/ʁ/]] || /R/ || [[rang|'''r'''ang]] {{pron|ʁɑ̃}} || [[carre|ca'''rr'''e]] {{pron|kaʁ}}
|-
|class="API"| [[:media:Alveolar lateral approximant.ogg|/l/]] || /l/ || [[lent|'''l'''ent]] {{pron|lɑ̃}} || [[cale|ca'''l'''e]] {{pron|kal}}
|-
|class="API"| [[:media:Voiceless glottal fricative.ogg|/h/]] {{e|1}} || /h/ || [[ha|'''h'''a]] {{pron|hɑ}} || —
|-
|class="API"| [[:media:Glottal stop.ogg|/ʔ/]] {{e|2}} {{e|3}} {{attention|10px}} || /?/ || [[haut|'''h'''aut]] {{pron|ʔo}} || —
|-
|{{h aspiré}} {{e|3}} {{attention|10px}}||
|[[haut|'''h'''aut]]
{{h aspiré}}/o/
|| —
|}
<div style="clear:both"/><!-- fin des tableaux tous flottants à gauche -->
</div>
<small>
# Ce phonème est très rare hormis l’[[onomatopée]] (par ex. ''[[ahaner]]'' {{pron|a.ha.ne|fr}}) ; on ne le prononce pas toujours.
# Ce phonème existe selon certaines théories de la [[liaison]] : on le prononce rarement pour lui préférer le [[h aspiré]] ; mais il se rencontre aussi parfois dans des mots commençant par une semi-voyelle normalement non aspirée, ou par une voyelle parfois aspirée, et qui se prononcent sans liaison pour certains (par ex. ''[[Io]]'' {{pron|jo|fr}}) et pas pour d’autres où la liaison reste permise (par ex. ''[[ouate]]'' {{pron|wat|fr}}).
# {{attention|10px}} Sur Wiktionnaire, [[Wiktionnaire:Wikidémie/juillet 2009#Mention du h aspiré et du h muet (vote)|il a été décid]]é de remplacer le signe API {{pron-API|/ʔ/}} par {{h aspiré}} de manière à être plus explicite, sur la [[ligne de forme]] ou dans le tableau de flexion/prononciation, lorsqu’il s’agit d’une [[entrée]] commençant par un h aspiré initial, et seulement dans ce cas. (Est exclu par exemple l’emploi dans [[de haute volée]], le h aspiré ne débutant pas le libellé de l’article).
</small>
 
==Liaisons==
En général, le français prononce la dernière consonne d'un mot lorsque le mot suivant commence par une voyelle et n'est séparé par aucune ponctuation{{R|Grevisse}}. Il n'y a pas néanmoins de règle très établie pour dire quand il faut ou pas faire la liaison.
 
Un exemple classique (mais sans doute un peu [[tiré par les cheveux]]) de cas où la liaison est censée faire une différence :
*un savant enfant {{pron|œ̃ sa.vɑ̃.t‿ɑ̃.fɑ̃}}, « un enfant qui est savant » ([[savant]] est un adjectif) ;
*un savant enfant {{pron|œ̃ sa.vɑ̃ ɑ̃.fɑ̃}}, « un savant qui est encore un enfant » ([[savant]] est un nom).
 
En API, la liaison est indiquée par le caractère {{pron|‿}}.
 
[[Fichier:Gnome-applications-office.svg|25px]] Pour les exceptions, voir la page '''[[/disjonction]]'''.
 
== Changements historiques ==
L’API du français traditionnellement utilisé reflète une prononciation vieille de plus d’un siècle{{R|Canepari}}. Le français parisien moderne a perdu certaines distinctions phonémiques, tandis que le français québécois a encore toutes les distinctions, mais avec des prononciations différentes.
 
Les distinctions complètement ou partiellement perdues sont :
{| class="wikitable" border="1"
! colspan="2" | Phonèmes !! Exemples des paires minimales !! Notes
|-
| style="text-align:center" class="API" | /ɔ/
| style="text-align:center" class="API" | /o/
| [[cote]] (cote d’amour, avoir la cote, etc.) ; [[côte]] (côte de bœuf, grimper une côte) || En français parisien, la distinction dans les syllabes non accentuées est déjà perdue. Dans les [[syllabe ouverte|syllabes ouvertes]] accentuées et dans les [[syllabe fermée|syllabes fermées]] accentuées avec {{pron-API|/z/}}, on prononce toujours {{pron-API|/o/}}{{R|Dell}}.
|-
| style="text-align:center" class="API" | /a/
| style="text-align:center" class="API" | /ɑ/
| [[patte]] (jambe d’un animal) ; [[pâte]] (cuisine) || En français parisien, la distinction est déjà perdue. [[:w:Grevisse|Grevisse]] note {{pron-API|/<small>A</small>/}} pour les deux.
|-
| style="text-align:center" class="API" | /ɛ̃/
| style="text-align:center" class="API" | /œ̃/
| [[brin]] (petit morceau) ; [[brun]] (couleur) || En français parisien, la distinction est déjà perdue, et {{pron-API|/œ̃/}} se prononce comme {{pron-API|/ɛ̃/}}. La prononciation actuelle est plus ouverte que {{pron-API|[ɛ]}}, soit {{pron-API|[æ̃]}}{{R|Canepari}}{{R|Delvaux et al.}}.
|-
| style="text-align:center" class="API" | /ɛ/
| style="text-align:center" class="API" | /e/
| [[fait]] (chose qui a eu lieu) ; [[fée]] (magicienne) || En français parisien, la distinction dans les syllabes non accentuées est déjà perdue. Dans les syllabes fermées accentuées, on prononce toujours {{pron-API|/ɛ/}}{{R|Dell}}.
|-
| style="text-align:center" class="API" | /œ/
| style="text-align:center" class="API" | /ø/
| [[jeune]] ; [[jeûne]] || Les paires minimales sont très rares. Dans les syllabes ouvertes accentuées et dans les syllabes fermées accentuées avec {{pron-API|/z/}}, on prononce toujours {{pron-API|/ø/}}{{R|Dell}}. De très nombreuses personnes aujourd'hui prononcent ''jeûne'' comme ''jeune''.
|-
| style="text-align:center" class="API" | /ə/
| style="text-align:center" class="API" | /ø/
| [[de]] ; [[deux]] || En français parisien, la distinction est purement comportementale : on prononce ''[[jeudi]]'' {{pron-API|/ʒø.di/}} toujours comme {{pron-API|[ʒø.di]}} tandis que l’on prononce ''[[je]] [[dis]]'' {{pron-API|/ʒə.di/}} comme {{pron-API|[ʒø.di]}} ou {{pron-API|[ʒdi]}}{{R|Canepari}}{{R|Dell}}. {{cf|e caduc}}.
|-
| style="text-align:center" class="API" | /ɲ/
| style="text-align:center" class="API" | /nj/
| [[gnon]] ; [[nions]]
| En français parisien, la distinction est en train de se perdre, et certains prononcent les deux comme {{pron-API|[nj]}}.
|-
| style="text-align:center" class="API" | /ɛ/
| style="text-align:center" class="API" | /ɛː/
| [[mettre]] ; [[maître]]
| Dans tous les dialectes européens, la distinction est complètement perdue. On la trouve seulement en français québécois, dans lequel {{pron-API|/ɛ/}} est marqué principalement par ''ai'' et ''è'' alors que {{pron-API|/ɛː/}} par ''aî'', ''ê'' et ''ei''. '''Le Wiktionnaire ne distingue pas les deux.'''
|}
 
En français parisien, les qualités de certaines voyelles ont été changées{{R|Canepari}}{{R|Delvaux et al.}} :
{| class="wikitable" border="1"
! Traditionnel !! Moderne !! Notes
|-
| style="text-align:center" class="API" | [ɑ̃]
| style="text-align:center" class="API" | [ɒ̃]
| Originairement une voyelle nasale ouverte postérieure '''non arrondie''', mais aujourd’hui une voyelle nasale ouverte postérieure '''arrondie'''.
|-
| style="text-align:center" class="API" | [ɛ̃]
| rowspan="2" style="text-align:center" class="API" | [æ̃]
| rowspan="2" | Originairement des voyelles nasales '''mi-ouvertes''' antérieures non arrondie et '''arrondie''', mais aujourd’hui une seule voyelle nasale '''pré-ouverte''' antérieure '''non arrondie'''.
|-
| style="text-align:center" class="API" | [œ̃]
|-
| style="text-align:center" class="API" | [ɔ̃]
| style="text-align:center" class="API" | [õ]
| Originairement une voyelle nasale '''mi-ouverte''' postérieure arrondie, mais aujourd’hui une voyelle nasale '''mi-fermée''' postérieure arrondie.
|-
| style="text-align:center" class="API" | [ə]
| style="text-align:center" class="API" | [ø]
| Originairement une voyelle '''moyenne centrale non arrondie''', mais aujourd’hui une voyelle '''mi-fermée antérieure arrondie'''.
|}
 
== Structure syllabique ==
La structure syllabique en français est relativement simple. Pour voir la simplicité, la [[sonorité]], l’intensité relative phonétique, a une grande importance{{R|Côté}}.
 
Chaque [[phonème]] a un certain niveau de sonorité : la sonorité est la plus haute dans les [[voyelle]]s et la plus basse dans les [[occlusive]]s, entre lesquelles il y a [[semi-voyelle]]s, [[liquide]]s, [[nasale]]s et [[fricative]]s. La sonorité peut se montrer par un graphique à barres comme ci-dessous :
{| class="wikitable" style="text-align: center; white-space: nowrap;"
|- style="line-height: 100%;"
! haute<br>↑<br>Sonorité<br>↓<br>basse
! [[voyelle]]<br>[[semi-voyelle]]<br>[[liquide]]<br>[[nasale]]<br>[[fricative]]<br>[[occlusive]]
| █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- a -->
| <br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- j -->
| <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- l -->
| <br><br><br>█<br>█<br>█<!-- n -->
| <br><br><br><br>█<br>█<!-- s -->
| <br><br><br><br><br>█<!-- t -->
|-
! colspan="2" | Phonèmes
| style="width: 1.5em;" class="API" | a
| style="width: 1.5em;" class="API" | j
| style="width: 1.5em;" class="API" | l
| style="width: 1.5em;" class="API" | n
| style="width: 1.5em;" class="API" | s
| style="width: 1.5em;" class="API" | t
|}
 
La [[syllabe]] est une séquence de phonèmes dont le [[noyau]] est un pic de sonorité, qui est en français toujours une voyelle. Dans la syllabe, la sonorité augmente du début au noyau et diminue du noyau à la fin en forme de montagne, à l’exception des [[fricative]]s [[coronal]]es devant l’occlusive. L’ensemble des [[consonne]]s devant le noyau, s’il existe, s’appelle l’[[attaque]] et celui après le noyau la [[coda]]. Le tableau suivant montre des exemples de syllabes :
{| class="wikitable" style="text-align: center; white-space: nowrap;"
! colspan="2" |
| colspan="3" | ''[[eau]]''
| colspan="6" | ''[[France]]''
| colspan="11" | ''[[liberté]]''
| colspan="8" | ''[[esprit]]''
|- style="line-height: 100%;"
! haute<br>↑<br>Sonorité<br>↓<br>basse
! [[voyelle]]<br>[[semi-voyelle]]<br>[[liquide]]<br>[[nasale]]<br>[[fricative]]<br>[[occlusive]]
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- o -->
| style="border-left: none;" |
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br>█<br>█<!-- f -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ʁ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ɑ̃ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br>█<br>█<!-- s -->
| style="border-left: none;" |
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- l -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- i -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br><!-- . -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- b -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ɛ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ʁ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br><!-- . -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- t -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- e -->
| style="border-left: none;" |
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ɛ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br>█<br>█<!-- s -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br><!-- . -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- p -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ʁ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- i -->
| style="border-left: none;" |
|-
! colspan="2" | Phonèmes
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | o
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | f
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ʁ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ɑ̃
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | s
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | l
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | i
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | .
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | b
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ɛ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ʁ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | .
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | t
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | e
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ɛ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | s
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | .
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | p
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ʁ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | i
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
|}
Parmi ces syllabes, {{pron-API|/'''l'''i/}}, {{pron-API|/'''t'''e/}} et {{pron-API|/'''pʁ'''i/}} ont une attaque ; {{pron-API|/ɛ'''s'''/}} a une coda ; {{pron-API|/'''fʁ'''ɑ̃'''s'''/}} et {{pron-API|/'''b'''ɛ'''ʁ'''/}} ont les deux. Chaque syllabe, par définition, a un seul noyau.
 
=== Attaques ===
Dans l’attaque, on peut distinguer les consonnes séparables et inséparables. La séquence {{pron-API|/st/}} fonctionne comme attaque dans ''[[style]]'' {{pron-API|/'''st'''il/}}, mais ce n’est possible qu’au début de mot : elle est séparée en deux syllabes dans ''[[distille]]'' {{pron-API|/di'''s.t'''il/}}. Il est à noter que les [[fricative]]s [[coronal]]es {{pron-API|/s/}}, {{pron-API|/ʃ/}} et {{pron-API|/ʒ/}} peuvent exceptionnellement précéder une occlusive dans l’attaque, même si leurs sonorité est plus haute que celle des occlusives. La séquence plus exotique {{pron-API|/ɡn/}} est aussi différente dans ''[[gnome]]'' {{pron-API|/'''ɡn'''om/}} et dans ''[[diagnose]]'' {{pron-API|/dja'''ɡ.n'''oz/}}. Le {{pron-API|/s/}} dans {{pron-API|/st/}} et le {{pron-API|/ɡ/}} dans {{pron-API|/ɡn/}} sont donc consonnes séparables.
{| class="wikitable" style="text-align: center; white-space: nowrap;"
! colspan="2" |
| colspan="6" | ''[[style]]''
| colspan="9" | ''[[distille]]''
| colspan="6" | ''[[gnome]]''
| colspan="10" | ''[[diagnose]]''
|- style="line-height: 100%;"
! haute<br>↑<br>Sonorité<br>↓<br>basse
! [[voyelle]]<br>[[semi-voyelle]]<br>[[liquide]]<br>[[nasale]]<br>[[fricative]]<br>[[occlusive]]
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br>█<br>█<!-- s -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- t -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- i -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- l -->
| style="border-left: none;" |
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- d -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- i -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br>█<br>█<!-- s -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br><!-- . -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- t -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- i -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- l -->
| style="border-left: none;" |
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- ɡ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br>█<br>█<br>█<!-- n -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- o -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br>█<br>█<br>█<!-- m -->
| style="border-left: none;" |
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- d -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- j -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- a -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- ɡ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br><!-- . -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br>█<br>█<br>█<!-- n -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- o -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br>█<br>█<!-- z -->
| style="border-left: none;" |
|-
! colspan="2" | Phonèmes
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | s
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | t
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | i
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | l
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | d
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | i
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | s
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | .
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | t
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | i
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | l
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ɡ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | n
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | o
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | m
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | d
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | j
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | a
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ɡ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | .
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | n
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | o
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | z
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
|}
 
En revanche, la séquence {{pron-API|/ɡʁ/}} est inséparable parce qu’elle fonctionne également dans ''[[gré]]'' {{pron-API|/'''ɡʁ'''e/}} et dans ''[[degré]]'' {{pron-API|/də.'''ɡʁ'''e/}}. On ne la sépare jamais.
{| class="wikitable" style="text-align: center; white-space: nowrap;"
! colspan="2" |
| colspan="5" | ''[[gré]]''
| colspan="8" | ''[[degré]]''
|- style="line-height: 100%;"
! haute<br>↑<br>Sonorité<br>↓<br>basse
! [[voyelle]]<br>[[semi-voyelle]]<br>[[liquide]]<br>[[nasale]]<br>[[fricative]]<br>[[occlusive]]
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- ɡ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ʁ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- e -->
| style="border-left: none;" |
| style="border-right: none;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- d -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ə -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br><!-- . -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br><br><br><br>█<!-- ɡ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | <br><br>█<br>█<br>█<br>█<!-- ʁ -->
| style="border-right: none; border-left: none;" | █<br>█<br>█<br>█<br>█<br>█<!-- e -->
| style="border-left: none;" |
|-
! colspan="2" | Phonèmes
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ɡ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ʁ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | e
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; width: 0.3em;" |
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | d
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ə
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | .
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ɡ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | ʁ
| style="border-right: none; border-left: none;" class="API" | e
| style="border-left: none; width: 0.3em;" |
|}
 
Cette distinction est stricte, n’ayant pas d’exception. Les attaques suivantes sont inséparables :
* Une consonne :
** Une occlusive : {{pron-API|/p/}}, {{pron-API|/b/}}, {{pron-API|/t/}}, {{pron-API|/d/}}, {{pron-API|/k/}} et {{pron-API|/ɡ/}} ;
** Une fricative : {{pron-API|/f/}}, {{pron-API|/v/}}, {{pron-API|/s/}}, {{pron-API|/z/}}, {{pron-API|/ʃ/}} et {{pron-API|/ʒ/}} ;
** Une nasale : {{pron-API|/m/}}, {{pron-API|/n/}} et {{pron-API|/ɲ/}} ;
** Une liquide : {{pron-API|/l/}} et {{pron-API|/ʁ/}} ;
** Une semi-voyelle : {{pron-API|/j/}}, {{pron-API|/ɥ/}} et {{pron-API|/w/}} ;
* Une consonne non semi-voyelle + une semi-voyelle : {{pron-API|/Cj/}}, {{pron-API|/Cɥ/}} et {{pron-API|/Cw/}}, dont le {{pron-API|/C/}} signifie n’importe quelle consonne non semi-voyelle ;
* Une [[constrictive]] + une liquide : {{pron-API|/pl/}}, {{pron-API|/bl/}}, {{pron-API|/fl/}}, {{pron-API|/vl/}}, {{pron-API|/kl/}}, {{pron-API|/ɡl/}}, {{pron-API|/pʁ/}}, {{pron-API|/bʁ/}}, {{pron-API|/fʁ/}}, {{pron-API|/vʁ/}}, {{pron-API|/tʁ/}}, {{pron-API|/dʁ/}}, {{pron-API|/kʁ/}} et {{pron-API|/ɡʁ/}}.
 
Dans toutes les autres attaques, la première consonne est séparable, et le reste est inséparable. Par exemple, ''[[spleen]]'' {{pron-API|/splin/}} a l’attaque {{pron-API|/spl/}}, dont le {{pron-API|/s/}} est séparable et le {{pron-API|/pl/}} inséparable. L’attaque de trois consonnes comme cela comprend toujours une consonne séparable qui est fricative coronale et deux consonnes inséparables. Cela explique pourquoi on prononce ''[[louer]]'' {{pron-API|/lwe/}} en une syllabe mais ''[[clouer]]'' {{pron-API|/klu.e/}} en deux syllabes : le français permet {{pron-API|/lw/}} comme attaque mais non pas *{{pron-API|/klw/}}.
 
Les affriquées, quant à elles, n’existent qu’en début ou fin de mot mais deviennent séparables en milieu de mot : {{pron-API|/ps/}}, {{pron-API|/bz/}}, {{pron-API|/pʃ/}}, {{pron-API|/bʒ/}}, {{pron-API|/ts/}}, {{pron-API|/dz/}}, {{pron-API|/tʃ/}}, {{pron-API|/dʒ/}}, {{pron-API|/ks/}}, {{pron-API|/ɡz/}}, {{pron-API|/kʃ/}} et {{pron-API|/ɡʒ/}} ; dans ce cas, la partie occlusive termine la syllabe précédente, et la partie fricative peut soit former l’attaque de la syllabe suivante, soit rester extra-syllabique si l’affriquée n’est pas suivie immédiatement d’une voyelle.
 
Les consonnes séparables ne peuvent se placer qu’en début de mot, excepté {{pron-API|/s/}}, qui peut se placer dans des attaques en milieu de mot comme {{pron-API|/'''s'''tʁ/}} dans ''[[extra]]'' {{pron-API|/ɛk.'''s'''tʁa/}}. Cette limitation indique qu’elles sont extrasyllabiques — consonnes hors de la vraie syllabe.
 
=== Noyaux ===
Les [[voyelle fermée|voyelles fermées]] {{pron-API|/i/}}, {{pron-API|/u/}} et {{pron-API|/y/}} se transforment habituellement en semi-consonnes {{pron-API|/j/}}, {{pron-API|/w/}} et {{pron-API|/ɥ/}} devant une autre voyelle '''s’ils ne sont pas précédés par une attaque à deux consonnes'''. On peut comparer les exemples suivants :
{| class="wikitable" style="text-align: center; white-space: nowrap;"
! !! Une consonne !! Deux consonnes
|-
! {{pron-API|/i/}}
| ''[[lien]]''<br />{{pron-API|/l'''j'''ɛ̃/}}
| ''[[client]]''<br />{{pron-API|/cl'''i'''.jɛ̃/}}
|-
! {{pron-API|/u/}}
| ''[[louer]]''<br />{{pron-API|/l'''w'''e/}}
| ''[[clouer]]''<br />{{pron-API|/cl'''u'''.e/}}
|-
! {{pron-API|/y/}}
| ''[[tuait]]''<br />{{pron-API|/t'''ɥ'''ɛ/}}
| ''[[cruel]]''<br />{{pron-API|/kʁ'''y'''.ɛl/}}
|}
On insère un yod {{pron-API|/j/}} devant une voyelle qui suit un {{pron-API|/i/}} de la syllabe précédente, comme dans ''[[client]]'' {{pron-API|/cli.'''j'''ɛ̃/}}.
 
Comme expliqué ci-dessus, le français interdit *{{pron-API|/tʁw/}} comme attaque. Mais pourquoi donc prononce-t-on ''[[trois]]'' {{pron-API|/tʁwa/}} ? La structure stricte des attaques nous dirige vers la conclusion suivante :
le {{pron-API|/wa/}} dans ''[[trois]]'' {{pron-API|/tʁwa/}} est une voyelle, plus précisément une [[diphtongue]]{{R|Durand et Lyche}}.
Dans certains cas cette voyelle réapparaît phonétiquement comme telle (en créant une syllabe supplémentaire) quand il est nécessaire de faire apparaître des distinctions entre des quasi-homophones habituellement considérés comme allophones : la consonne {{pron-API|/w/}} [[amuïr|amuit]] alors dans le discours usuel une voyelle habituellement muette, mais qui peut influencer subtilement sa prononciation effective comme {{pron-API|[əw]}}, {{pron-API|[ɔw]}} ou {{pron-API|[ow]}} dans ''oi'', ou comme {{pron-API|[uw]}} dans ''oua'' (voire avec une prononciation distinguée excessivement par cette seule voyelle prononcée alors sans diphtongue, ce qui peut aller jusqu’à la disparition complète de la consonne {{pron-API|[w]}}).
 
C’est vrai que l’on ne distingue pas phonétiquement (la plupart du temps), ''oi'' d’avec ''oua'', ni ''oin'' d’avec ''ouin'', mais ils ont des comportements différents après une double consonne d’attaque :
 
{|border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
|-
|valign="top"|
{|class="wikitable" style="white-space:nowrap;text-align:center"
|-
!scope="col"| &nbsp;
!scope="col"| oi
!scope="col"| oua
|-
!scope="row"| {{pron-API|/ʁ/}}
| ''[[roi]]''<br />{{pron-API|/ʁwa/}}
| ''[[roua]]''<br />{{pron-API|/ʁwa/}}
|-
!scope="row"| {{pron-API|/tʁ/}}
| ''[[trois]]''<br />{{pron-API|/tʁwa/}}
| ''[[troua]]''<br />{{pron-API|/tʁu.a/}}
|}
|valign="top"|
{|class="wikitable" style="white-space:nowrap;text-align:center"
|-
!scope="col"| &nbsp;
!scope="col"| oin
!scope="col"| ouin
|-
!scope="row"| {{pron-API|/f/}}
| ''[[foin]]''<br />{{pron-API|/fwɛ̃/}}
| ''[[fouin]]''<br />{{pron-API|/fwɛ̃/}}
|-
!scope="row"| {{pron-API|/ɡʁ/}} ou {{pron-API|/tʁ/}}
| ''[[groin]]''<br />{{pron-API|/ɡʁwɛ̃/}}
| ''[[w:René Duguay-Trouin|Duguay-Trouin]]''<br />{{pron-API|/dy.ɡɛ̃.tʁwɛ̃/}} ou<br />{{pron-API|/dy.ɡɛ̃.tʁu.ɛ̃/}}
|}
|}
 
On peut constater que ''oi'' {{pron-API|/wa/}} ou ''oin'' {{pron-API|/wɛ̃/}} ne se sépare (presque) jamais et que c’est plutôt une diphtongue, tandis que le {{pron-API|/w/}} dans ''oua'' ou ''ouin'' vient de ''ou'' {{pron-API|/u/}}, lequel est facilement séparable de la voyelle qui le suit :
 
{|class="wikitable" style="white-space:nowrap;text-align:center"
|-
!colspan="2" scope="col"| &nbsp;
!colspan="4" scope="col"| ''[[roi]]''
!colspan="5" scope="col"| ''[[trois]]''
!colspan="5" scope="col"| ''[[roua]]''
!colspan="7" scope="col"| ''[[troua]]''
|-style="line-height:1"
!scope="row"| haute<br />↑<br />Sonorité<br />↓<br />basse
!scope="row"| [[voyelle]]<br />[[semi-voyelle]]<br />[[liquide]]<br />[[nasale]]<br />[[fricative]]<br />[[occlusive]]
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- wa -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br />█<!-- t -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- wa -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- u -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- a -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br />█<!-- t -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- u -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br /><!-- . -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- a -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|-
!colspan="2" scope="row"| Phonèmes
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| wa
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| t
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| wa
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| w
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| a
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| t
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| u
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| .
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| a
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|}
 
Selon cette analyse, le français aurait alors seulement trois vraies diphtongues (que l’on ne sépare qu’exceptionnellement et difficilement, d’une façon considérée comme incorrecte dans le discours courant) : {{pron-API|/wa/}} (''oi''), {{pron-API|/wɛ̃/}} (''oin'') et {{pron-API|/ɥi/}} (''ui''), trouvées respectivement dans ''[[trois]]'' {{pron-API|/tʁ'''wa'''/}}, dans ''[[groin]]'' {{pron-API|/ɡʁ'''wɛ̃'''/}} et dans ''[[pluie]]'' {{pron-API|/pl'''ɥi'''/}}.
 
=== Codas ===
La syllabe forme une montagne de sonorité, mais ''[[rythme]]'' {{pron-API|/ʁitm/}} ne parait pas suivre cette règle, parce que la sonorité dans la coda augmente du {{pron-API|/t/}} au {{pron-API|/m/}} ; son [[dérivé]] avec un [[suffixe]] ne pose pas ce problème :
 
{|class="wikitable" style="white-space:nowrap;text-align:center"
|-
!colspan="2"| &nbsp;
!colspan="6"| ''[[rythme]]''
!colspan="9"| ''[[rythmique]]''
|-style="line-height:1"
! haute<br />↑<br />Sonorité<br />↓<br />basse
! [[voyelle]]<br />[[semi-voyelle]]<br />[[liquide]]<br />[[nasale]]<br />[[fricative]]<br />[[occlusive]]
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- i -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br />█<!-- t -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br />█<br />█<br />█<!-- m -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- i -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br />█<!-- t -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br /><!-- . -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br />█<br />█<br />█<!-- m -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- i -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br />█<!-- k -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|-
!colspan="2"| Phonèmes
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| i
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| t
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| m
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| i
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| t
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| .
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| m
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| i
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| k
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|}
 
En fait, les codas comme cela ne se trouvent qu’à la fin de mot (la plupart du temps avant un ''[[e muet]]'', qui dans certains cas peut et parfois doit se prononcer comme une véritable voyelle pour former alors une syllabe complète, séparée de la précédente qui devient une syllabe normale, notamment si le mot suivant débute par une consonne interdisant son assimilation parmi ses consonnes d’attaque), justement comme les consonnes extrasyllabiques au début de mot. On peut donc conclure que le {{pron-API|/m/}} dans ''[[rythme]]'' {{pron-API|/ʁitm/}} est extrasyllabique. Certains l’appellent semisyllabe{{R|Féry}}. La semisyllabe se comporte comme si elle était l’attaque de la syllabe suivante sans voyelle.
 
La semisyllabe peut comprendre plus d’une consonne :
 
{|class="wikitable" style="white-space:nowrap;text-align:center"
|-
!colspan="2"| &nbsp;
!colspan="6"| ''[[libre]]''
!colspan="11"| ''[[librement]]''
|- style="line-height: 100%;"
! haute<br />↑<br />Sonorité<br />↓<br />basse
! [[voyelle]]<br />[[semi-voyelle]]<br />[[liquide]]<br />[[nasale]]<br />[[fricative]]<br />[[occlusive]]
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- l -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- i -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br />█<!-- b -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|style="border-right:none"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- l -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- i -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br /><!-- . -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br />█<!-- b -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ʁ -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ə -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br /><br /><br /><!-- . -->
|style="border-right:none;border-left:none"| <br /><br /><br />█<br />█<br />█<!-- m -->
|style="border-right:none;border-left:none"| █<br />█<br />█<br />█<br />█<br />█<!-- ɑ̃ -->
|style="border-left:none"| &nbsp;
|-
!colspan="2"| Phonèmes
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| l
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| i
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| b
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;width:0.3em"| &nbsp;
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| l
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| i
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| .
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| b
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ʁ
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ə
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| .
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| m
|style="border-right:none;border-left:none" class="API"| ɑ̃
|style="border-left:none;width:0.3em"| &nbsp;
|}
 
Puisque la semisyllabe fonctionne comme attaque et que {{pron-API|/bʁ/}} est inséparable comme telle, on peut constater que ''[[libre]]'' {{pron-API|/libʁ/}} a la vraie syllabe {{pron-API|/li/}} et la semisyllabe {{pron-API|/bʁ/}}. Cette structure devient claire dans ''[[librement]]'' {{pron-API|/li.bʁə.mɑ̃/}}.
 
Pour ces raisons, certains dictionnaires préfèrent présenter ces semisyllabes explicitement comme des syllabes normales, en mentionnant leur séparation possible et l’élision du ''[[e muet]]'' final quand la séparation n’est pas nécessaire. En effet, cette voyelle finale muette doit se prononcer, souvent de façon alors très amuite, avant certains mots : ''[[libre]]'' {{pron-API|/li.bʁ(ə)/}} se réalisera alors plus aisément dans ''libre de'' {{pron-API|/li.bʁə.də/}} (puisque la succession {{pron-API|/bʁd/}} est interdite et nécessite la séparation syllabique). Si l’on tient compte de cette analyse de la structure syllabique du français, une telle explicitation n’est pas nécessaire mais s’en déduit.
 
L’introduction de semisyllabes nous permet de voir la simplicité de la structure syllabique en français. La vraie attaque a au plus deux consonnes, et la vraie coda a seulement une consonne. Les syllabes ci-dessous sont moins compliquées que leurs apparences :
 
{|class="wikitable" style="white-space:nowrap;text-align:center"
|-
!rowspan="2"| &nbsp;
!rowspan="2"| Extra-<br />syllabique
!colspan="3"| Vraie syllabe
!colspan="3"| Semisyllabe
|-
! Attaque !! Noyau !! Coda !! Extra-<br />syllabique !! Attaque !! Noyau<br />vide
|-
! ''[[cloitre]]''
| &nbsp;
| {{pron-API|kl}} || {{pron-API|wa}} || &nbsp;
| &nbsp; || {{pron-API|tʁ}} || {{pron-API|(ə)}}
|-
! ''[[dextre]]''
| &nbsp;
| {{pron-API|d}} || {{pron-API|ɛ}} || {{pron-API|k}}
| {{pron-API|s}} || {{pron-API|tʁ}} || {{pron-API|(ə)}}
|-
! ''[[marbre]]''
| &nbsp;
| {{pron-API|m}} || {{pron-API|a}} || {{pron-API|ʁ}}
| &nbsp; || {{pron-API|bʁ}} || {{pron-API|(ə)}}
|-
! ''[[schtroumpf]]''
| {{pron-API|ʃ}}
| {{pron-API|tʁ}} || {{pron-API|u}} || {{pron-API|m}}
| &nbsp; || {{pron-API|f}} || {{pron-API|(ə)}}
|-
! ''[[strict]]''
| {{pron-API|s}}
| {{pron-API|tʁ}} || {{pron-API|i}} || {{pron-API|k}}
| &nbsp; || {{pron-API|t}} || {{pron-API|(ə)}}
|}
 
La structure syllabique française est donc ''(C)(C)V(C)'', (consonne)-(consonne)-voyelle-(consonne), avec des consonnes extrasyllabiques au début et à la fin du mot.
 
 
=Voyelles et semi-voyelles=
{{Voyelles de l'API}}
==a==
* [[tache|t'''a'''che]] : /a/ /t'''a'''ʃ/
* [[tâche|t'''â'''che]] : /ɑː/ /t'''ɑː'''ʃ/
 
==é ê è e (ai est et ez)==
* [[blé|bl'''é''']] : /e/ /bl'''e'''/
* [[mettre|m'''e'''ttre]] : /ɛ/ /m'''ɛ'''tʁ/
* [[mètre|m'''è'''tre]] : /ɛ/ /m'''ɛ'''tʁ/ (Québec /m'''ɛː'''tʁ/)
* [[maître|m'''aî'''tre]] : /ɛː/ /m'''ɛː'''tʁ/
* [[tête|t'''ê'''te]] : /ɛ/ /t'''ɛː'''t/
* [[le|l'''e''']] : /ə/ /l'''ə'''/
<br />
* '''aie''' (verbe "[[avoir]]") : /ɛ/ /'''ɛ'''/
* '''est''' (verbe "[[être]]") : /ɛ/ /'''ɛ'''/
* [[minet|min'''et''']]: /ɛ/ /mi.n'''ɛ'''/
* '''[[et]]''' (conjonction de coordination): /e/ /'''e'''/
* '''ai''' (verbe "[[avoir]]") : /e/ /'''e'''/
* parl'''ez''' (verbe [[parler]]) : /e/ /paʁ.l'''e'''/
<br />
Il est bête et méchant. : /il‿ɛ bɛt‿e me.ʃɑ̃/
 
==i==
* [[lit|l'''i'''t]] : /i/ /l'''i'''/
* [[mien|m'''i'''en]] : /j/ /m'''j'''ɛ̃/
* [[signifierait|signif'''ie'''rait]] : /i/ /si.ɲi.f'''i'''.ʁɛ/
 
==o (au eau) oi oin==
* [[hôte|h'''ô'''te]] : /o/ /'''oː'''t/
* [[rose|r'''o'''se]] : /o/ /ʁ'''o'''z/ (Québec /ʁ'''oː'''z/)
* [[botte|b'''o'''tte]] : /ɔ/ /b'''ɔ'''t/
* [[noix|n'''oi'''x]] : /wɑ/ /n'''wɑː'''/
* [[soin|s'''oin''']] : /wɛ̃/ /s'''wɛ̃'''/
<br />
* '''[[eau]]''' : /o/ /'''o'''/
* [[saut|s'''au'''t]] : /o/ /s'''o'''/
* [[mauresque|m'''au'''resque]] : /ɔ/ /m'''ɔ'''.ʁɛsk/
 
==ou==
* [[mou|m'''ou''']] : /u/ /m'''u'''/
* [[oui|'''ou'''i]] : /w/ /'''w'''i/
 
==u==
* [[lu|l'''u''']] : /y/ /l'''y'''/
* [[nuit|n'''u'''it]] : /ɥ/ /n'''ɥ'''i/
 
==eu œu==
* [[peu|p'''eu''']]: /ø/ /p'''ø'''/
*: [[deux|d'''eu'''x]] : /ø/ /d'''ø'''/
*: [[tondeuse|tond'''eu'''se]] : /ø/ /tɔ̃.d'''ø'''z/ (Québec /tõ.d'''øː'''z/)
* [[peur|p'''eu'''r]] : /œ/ /p'''œ'''ʁ/ (Québec /p'''œː'''ʁ/)
*: [[neuf|n'''eu'''f]] : /œ/ /n'''œ'''f/
* [[œuf|'''œu'''f]] : /œ/ /'''œ'''f/
* '''œufs''' (pluriel de ''[[œuf]]'') : /ø/ /'''ø'''/
* [[cœlacanthe|c'''œ'''lacanthe]] : /e/ /<u>s</u>'''e'''.la.kɑ̃t/
 
= Nasalisations =
==on om ==
* [[on|'''on''']]: /ɔ̃/ /ɔ̃/ (Québec /õ/)
* [[ont|'''ont''']]: /ɔ̃/ /ɔ̃/
*: [[observation|observati'''on''']]: /ɔ̃/ /ɔb.sɛʁ.va.sj'''ɔ̃'''/
* [[ombre|'''om'''bre]] : /ɔ̃/ /ɔ̃bʁ/ (Québec /õbʁ/)
 
==en em an am aon ==
* [[sens|s'''en'''s]]: /ɑ̃/ /s'''ɑ̃'''s/
* [[sans|s'''an'''s]]: /ɑ̃/ /s'''ɑ̃'''/
* [[empirique|'''em'''pirique]]: /ɑ̃/ /'''ɑ̃'''.pi.ʁik/
* [[ampère|'''am'''père]]: /ɑ̃/ /'''ɑ̃'''.pɛʁ/
* [[taon|t'''aon''']]: /ɑ̃/ /t'''ɑ̃'''/ (Québec : {{popu|nocat=1}} /tɔ̃/))
 
== in im ain aim en ==
* [[vin|v'''in''']]: /ɛ̃/ /v'''ɛ̃'''/
* [[timbre|t'''im'''bre]]: /ɛ̃/ /t'''ɛ̃'''bʁ/
* [[pain|p'''ain''']]: /ɛ̃/ /p'''ɛ̃'''/
* [[daim|d'''aim''']]: /ɛ̃/ /d'''ɛ̃'''/
* [[agenda|ag'''en'''da]]: /ɛ̃/ /a.ʒ'''ɛ̃'''.da/
* ''in'' avant consonne: [[incertain|'''in'''cert'''ain''']] /ɛ̃/ /'''ɛ̃'''.sɛʁ.t'''ɛ̃'''/
* ''in'' avant voyelle: [[inapte]]: /in/ /i.napt/
 
==un==
*[[un|'''un''']]: /œ̃/ /œ̃/
*: [[nom commun|nom comm'''un''']]: /œ̃/ /nõ kɔ.m'''œ̃'''/
 
=Consonnes=
 
==b==
* [[bout|'''b'''out]]: /b/ /'''b'''u/
 
==c ç==
* [[cou|'''c'''ou]] : /k/ /'''k'''u/
* [[ici|i'''c'''i]] : /s/ /i.'''s'''i/
* [[ça|'''ç'''a]] : /s/ /'''s'''a/
* [[seconde|se'''c'''onde]] : /g/ /sə.'''g'''ɔ̃d/
 
==ch, sch, sh==
* [[chou|'''ch'''oux]]: /ʃ/ /'''ʃ'''u/
* [[schéma|'''sch'''éma]]: /ʃ/ /'''ʃ'''e.ma/
* [[short|'''sh'''ort]]: /ʃ/ /'''ʃ'''ɔʁt/
 
* [[chronomètre|'''ch'''ronomètre]] : /k/ /'''k'''ʁo.no.mɛtʁ/ ou /'''k'''ʁɔ.nɔ.mɛtʁ/
 
==d==
* [[doux|'''d'''oux]]: /d/ /'''d'''u/
 
==f ==
* [[fou|'''f'''ou]]: /f/ /'''f'''u/
 
==g==
* [[garde]] : /g/
* [[guerre|'''gu'''erre]] : /ɡ/ /'''ɡ'''ɛʁ/ (Québec /'''ɡ'''ɛːʁ/)
* [[gène|'''g'''ène]]: /ʒ/: /'''ʒ'''ɛn/ (Québec /'''ʒ'''ɛːn/))
* [[goût|'''g'''oût]] : /ɡ/ /'''ɡ'''u/
===gu===
* [[aiguade]] : /g/
* [[guanine]] : /gw/
 
==h==
* {{h aspiré|nocat=1}} les [[haricot|'''h'''aricot]]s : / / /le aʁiko/ (Québec : lɛ aʁiko)
* {{h muet|nocat=1}} les hommes : / / /lɛ.z‿ɔm/
 
==j==
* [[joue|'''j'''oue]]: /ʒ/ /'''ʒ'''u/
 
==k kh==
* [[kaki|'''k'''a'''k'''i]] : /k/ /'''k'''a.'''k'''i/
* [[khi|'''kh'''i]] : /k/ /'''k'''i/
 
==l==
* [[loup|'''l'''oup]]: /l/ /'''l'''u/
* [[billet|bi'''ll'''et]]: /j/: /bi.'''j'''ɛ/
* [[écureuil|écureu'''il''']]: /e.ky.ʁœ'''j'''/
 
==m==
* [[mou|'''m'''ou]]: /m/ /'''m'''u/
 
*voir nasalisations
 
==n==
* [[nous|'''n'''ous]]: /n/ /'''n'''u/
* [[automne|auto'''mn'''e]]: /n/ /o.tɔ'''n'''/
* [[agneau|a'''gn'''eau]]: /ɲ/ /a.'''ɲ'''o/
* [[oignon|o'''ign'''on]]: /ɲ/ /ɔ.'''ɲ'''ɔ̃/
* [[parking|park'''ing''']]: /ŋ/ /paʁ.ki'''ŋ'''/
 
*voir nasalisations
 
==p==
* [[pou|'''p'''ou]] /p/ /'''p'''u/
===ph===
* [[photographie|'''ph'''otogra'''ph'''ie]]: /f/ /'''f'''o.to.ɡʁa.'''f'''i/ ou /'''f'''ɔ.tɔ.ɡʁa.'''f'''i/
 
==q==
* [[coq|co'''q''']] : /k/ /kɔ'''k'''/
===qu===
* [[quel|'''qu'''el]] : /k/ /'''k'''ɛl/
* [[équation|é'''qu'''ation]] : /kw/ /e.'''kw'''a.sjɔ̃/
 
==r rh==
* [[reine|'''r'''eine]]: /ʁ/ /ʁɛːn/
* [[rhinocéros|'''rh'''inocéros]] : /ʁ/ /'''ʁ'''i.no.se.rɔs/
 
La transcription du "r" standard en français est /ʁ/, mais la prononciation exacte peut varier selon la place de la lettre dans le mot, selon la région, l'accent, etc.
 
==s ss==
* [[saut|'''s'''aut]] : /s/ /'''s'''o/
* [[poisson|poi'''ss'''on]] : /s/ /pwa.sɔ̃/
* [[poison|poi'''s'''on]] : /z/ /pwa.zɔ̃/
 
==t th==
* [[tout|'''t'''out]] : /t/ /'''t'''u/
* [[théorie|'''th'''éorie]] : /t/ /'''t'''e.o.ri/
* [[observation|observa'''ti'''on]]: /sj/ /ɔb.sɛʁ.va.'''sj'''ɔ̃/
 
==v==
* [[vous|'''v'''ous]]: /v/ /'''v'''u/
 
==w==
* [[wagon|'''w'''agon]] : /'''v'''a.ɡɔ̃/
* [[wapiti|'''w'''apiti]]: /'''w'''a.pi.ti/
 
==x==
* [[dix|di'''x''']] : /s/ /di'''s'''/
* [[axiome|a'''x'''iome]] : /ks/ /a'''k.s'''jom/
* [[xénophobe|'''x'''énophobe]] : /ɡz/ /'''ɡz'''e.no.fɔb/
* [[existence|e'''x'''istence]] : /ɡz/ /ɛ'''ɡ.z'''is.tɑ̃s/
 
==z==
* [[zoo|'''z'''oo]] : /z/ /'''z'''o/ (Québec : {{popu|nocat=1}} /zu/)
 
== Introduction ==
* Le français possède un [[alphabet]] de '''26''' lettres (plus 13 voyelles accentuées, 1 consonne à cédille et 2 ligatures), un peu moins de '''40''' sons (ou [[phonème]]s) et... environ '''700''' manières de les écrire (ou [[graphème]]s)!
{{-note-}}
: Il y a aussi l’inclassable ''[[fuel]]'' {{pron|fjul}}, c’est-à-dire le son {{pron|ju}} donné par la graphie '''ue''' venue de l’anglais.
 
{{-réf-}}
<references>
{{R|Canepari|L. Canepari, (2005), [http://venus.unive.it/canipa/pdf/HPr_04_French.pdf ''A Handbook of Pronunciation''].}}
{{R|Dell|François Dell, (1985), ''Les règles et les sons'', ISBN 978-2705660178.}}
{{R|Delvaux et al.|Véronique Delvaux, Thierry Metens et Alain Soquet, (2002), [http://www.lpl.univ-aix.fr/~ghio/doc/Bib-2002-JEP-Delvaux.pdf ''Propriétés acoustiques et articulatoires des voyelles nasales du français''], 24{{e|es}} Journées d’étude sur la parole, Nancy, 1, pp. 348-352.}}
{{R|Côté|Marie-Hélène Côté, (2005), [http://aix1.uottawa.ca/~mhcote/mhcote-francais/Enseignement_files/Ms-PhonoFr2.pdf ''Phonologie française''].}}
{{R|Durand et Lyche|Jacques Durand et Chantal Lyche, (1999), [http://www.univ-tlse2.fr/erss/textes/publications/CDG/24/CG24-4-Durand.pdf ''Regard sur les glissantes en français : français standard, français du Midi''], Cahiers de grammaire 24, pp. 39-65.}}
{{R|Féry|Caroline Féry, (2003), [http://roa.rutgers.edu/files/474-1101/474-1101-FERY-0-0.PDF ''Markedness, Faithfulness, Vowel Quality and Syllable Structure in French''], Journal of French Language Studies 13, pp. 247-280.}}
{{R|Grevisse}}
</references>
* Une partie de cet article est adaptée de [http://fr.vikidia.org/index.php/Alphabet_phon%C3%A9tique_international#Prononciations_parfois_confondues Vikidia:Alphabet phonétique international#Prononciations parfois confondues], sous license GFDL.
 
{{-voir-}}
* [[Aide:Prononciations]]
* {{Annexe|Prononciation/français}}
* {{Annexe|Prononciation des mots anglais en France}}
* {{WP|Consonne|Nom des sons de l'API}}
* {{WP|Liste des graphies des phonèmes du français}}
* Pour la liste des différents [[graphème]]s correspondant aux [[phonème]]s du français, {{cf}} [[:Annexe:Écriture des sons en français|Écriture des sons en français]].
* http://people.w3.org/rishida/scripts/pickers/ipa/
 
[[Catégorie:Annexes en français|prononciation]]
[[Catégorie:Annexes de prononciation (par langues)]]
[[Catégorie:Phonétique en français| ]]
 
[[pt:Ajuda:Guia_de_pronúncia/Francês]]
[[Catégorie:Phonétique en français| Ecriture des sons]]
19

επεξεργασίες