Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Παράρτημα:Προφορά/γαλλικά»

μ
Révocation des modifications de 82.124.100.124 (discussion) vers la dernière version de X
μ (Révocation des modifications de 82.124.100.124 (discussion) vers la dernière version de X)
* [[blé|bl'''é''']] : /e/ /bl'''e'''/
* [[mettre|m'''e'''ttre]] : /ɛ/ /m'''ɛ'''tʁ/
* [[mètre|m'''è'''tre]] : /ɛ/ France /m'''ɛ'''tʁ/, Canada(Québec /m'''ɛː'''tʁ/)
* [[maître|m'''aî'''tre]] : /ɛː/ /m'''ɛː'''tʁ/
* [[tête|t'''ê'''te]] : /ɛ/ /t'''ɛː'''t/
* parl'''ez''' (verbe [[parler]]) : /e/ /paʁ.l'''e'''/
<br />
Il est bête et méchant. : /il‿ɛ bɛːt‿ebɛt‿e me.ʃɑ̃/
 
==i==
==o (au eau) oi oin==
* [[hôte|h'''ô'''te]] : /o/ /'''oː'''t/
* [[rose|r'''o'''se]] : /o/ /ʁ'''o'''z/ (Québec /ʁ'''oː'''z/)
* [[botte|b'''o'''tte]] : /ɔ/ /b'''ɔ'''t/
* [[noix|n'''oi'''x]] : /wɑ/ /n'''wɑː'''/
* [[soin|s'''oin''']] : /wɛ̃/ /s'''wɛ̃'''/
<br />
* '''[[eau]]''' : /o/ /'''o'''/
* [[saut|s'''au'''t]] : /o/ /s'''o'''/
* [[mauresque|m'''au'''resque]] : /ɔ/ /m'''ɔ'''.ʁɛsk/ ou /o/ /m'''o'''.ʁɛsk/
 
==ou==
* [[peu|p'''eu''']]: /ø/ /p'''ø'''/
*: [[deux|d'''eu'''x]] : /ø/ /d'''ø'''/
*: [[tondeuse|tond'''eu'''se]] : /ø/ /tɔ̃.d'''ø'''z/ (Québec /tõ.d'''øː'''z/)
* [[peur|p'''eu'''r]] : /œ/ /p'''œ'''ʁ/ (Québec /p'''œː'''ʁ/)
*: [[neuf|n'''eu'''f]] : /œ/ /n'''œ'''f/
* [[œuf|'''œu'''f]] : /œ/ /'''œ'''f/
* '''œufs''' (pluriel de "[[œuf]]") : /ø/ /'''ø'''/
* [[cœlacanthe|c'''œ'''lacanthe]] : /e/ /<u>s</u>'''e'''.la.kɑ̃ːtkɑ̃t/
 
= Nasalisations =
==on om ==
* [[on|'''on''']]: /ɔ̃/ /ɔ̃/ (Québec /õ/)
* [[ont|'''ont''']]: /ɔ̃/ /ɔ̃/
*: [[observation|observati'''on''']]: /ɔ̃/ /ɔb.sɛʁ.va.sj'''ɔ̃'''/
* [[ombre|'''om'''bre]] : /ɔ̃/ /ɔ̃ːbʁɔ̃bʁ/ (Québec /õbʁ/)
 
==en em an am aon ==
* [[sens|s'''en'''s]]: /ɑ̃/ /s'''ɑ̃'''ːss/
* [[sans|s'''an'''s]]: /ɑ̃/ /s'''ɑ̃'''/
* [[empirique|'''em'''pirique]]: /ɑ̃/ /'''ɑ̃'''.pi.ʁik/
* [[ampère|'''am'''père]]: /ɑ̃/ /'''ɑ̃'''.pɛːʁpɛʁ/
* [[taon|t'''aon''']]: /ɑ̃/ /t'''ɑ̃'''/ (Québec : {{popu}} /tɔ̃/))
 
== in im ain aim en ==
* [[vin|v'''in''']]: /ɛ̃/ /v'''ɛ̃'''/
* [[timbre|t'''im'''bre]]: /ɛ̃/ /t'''ɛ̃'''ːbʁ/
* [[pain|p'''ain''']]: /ɛ̃/ /p'''ɛ̃'''/
* [[daim|d'''aim''']]: /ɛ̃/ /d'''ɛ̃'''/
* [[ici|i'''c'''i]] : /s/ /i.'''s'''i/
* [[ça|'''ç'''a]] : /s/ /'''s'''a/
* [[seconde|se'''c'''onde]] : /g/ /sə.'''g'''ɔ̃ːdɔ̃d/
 
==ch, sch, sh==
* [[short|'''sh'''ort]]: /ʃ/ /'''ʃ'''ɔʁt/
 
* [[chronomètre|'''ch'''ronomètre]] : /k/ France /'''k'''ʁo.no.mɛtʁ/ ou /'''k'''ʁɔ.nɔ.mɛtʁ/, Canada /-mɛːtʁ/
 
==d==
==g==
* [[garde]] : /g/
* [[guerre|'''gu'''erre]] : /ɡ/ /'''ɡ'''ɛʁ/ (Québec /'''ɡ'''ɛːʁ/)
* [[gène|'''g'''ène]]: /ʒ/: France /'''ʒ'''ɛn/, Canada(Québec /'''ʒ'''ɛːn/))
* [[goût|'''g'''oût]] : /ɡ/ /'''ɡ'''u/
===gu===
 
==h==
* {{h aspiré|nocat=1}} les [[haricot|'''h'''aricot]]s : / / /le aʁiko/ (Québec : lɛ aʁiko)
* {{h muet|nocat=1}} les hommes : / / /le.z‿ɔm/
 
==j==
==t th==
* [[tout|'''t'''out]] : /t/ /'''t'''u/
* [[théorie|'''th'''éorie]] : /t/ /'''t'''e.ɔo.ri/
* [[observation|observa'''ti'''on]]: /sj/ /ɔb.sɛʁ.va.'''sj'''ɔ̃/ ou /ɔp.sɛʁ.va.'''sj'''ɔ̃/
 
==v==
==x==
* [[dix|di'''x''']] : /s/ /di'''s'''/
* [[axiome|a'''x'''iome]] : /ks/ /a'''k.s'''joːmjom/
* [[xénophobe|'''x'''énophobe]] : /ɡz/ /'''ɡz'''e.no.fɔb/
* [[existence|e'''x'''istence]] : /ɡz/ /ɛ'''ɡ.z'''is.tɑ̃ːstɑ̃s/
 
==z==
19

επεξεργασίες