Ετυμολογία

επεξεργασία
ĝeni < ĝeno + + -i
ρήμα ĝeni
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας ĝenas ĝenanta ĝenata
αόριστος ĝenis ĝeninta ĝenita
μέλλοντας ĝenos ĝenonta ĝenota
υποθετική ĝenus - -
προστακτική ĝenu - -

ĝeni (eo)